Žurnalistika

Štúdium žurnalistiky je koncipované ako jednoodborové bakalárske a magisterské štúdium v trvaní troch a dvoch rokov.

Obsah a charakteristika bakalárskeho štúdia: Absolventi študijného programu žurnalistika (1. stupeň) v rámci študijného odboru  žurnalistika ovládajú teoretické základy žurnalistickej práce v tlači, rozhlase, televízii, internetových periodických tituloch a v tlačových či marketingových agentúrach. Majú poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít. Ovládajú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z autorskej činnosti a redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii, z práce v nových médiách a na internete a v tlačovej a marketingovej agentúre. Rovnako z novinárskej fotografie, videoprodukcie a z vystupovania pred mikrofónom a kamerou. Vďaka osvojeniu si súčasného slovenského jazyka a základov štýlov verejného styku sú schopní kultivovane sa vyjadrovať v materinskom jazyku, majú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, ovládajú spôsoby stvárňovania textových, obrazových, zvukových, audiovizuálnych a on-linových komunikátov, získajú poznatky z teórie a praxe redigovania v jednotlivých masových médiách. Ovládajú základy platnej mediálnej legislatívy, etikety a protokolu, etických noriem spravujúcich činnosť novinára, práce so zdrojmi, psychológie, filozofie a logiky pre žurnalistov, poznajú historický kontext vzniku médií doma i vo svete, problematiku domácej i zahraničnej politiky či kultúry.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium: S ohľadom na budúce profesionálne pôsobenie sú nevyhnutné isté osobnostné predpoklady uchádzača, jeho komunikačné schopnosti, logické myslenie a schopnosť empatie, zo stredoškolského štúdia ovládanie slovenského jazyka, náuky o spoločnosti a znalosť cudzieho jazyka.

Profil a uplatnenie absolventov: Po úspešnom absolvovaní 1. stupňa štúdia a získaní titulu Bc. môže študent pokračovať na 2. stupni štúdia – magisterskom. Tí, absolventi bakalárskeho štúdia žurnalistiky, ktorí nemajú záujem pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, majú vďaka získaným vedomostiam predpoklady na uplatnenie sa vo všetkých typoch médií (periodická tlač, rozhlas, televízia, on-line médiá) v tlačových a marketingových agentúrach i na pozícii hovorcov.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

1. Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov, ktorú realizuje Filozofická fakulta  UK

Skúška špecifických predpokladov:

a) Vlastná tvorba – uchádzač najneskôr do 30. apríla 2023 pošle na poštovú adresu:

Katedra žurnalistiky
(VLASTNÁ TVORBA)
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
811 02 Bratislava

-  bibliografický súpis všetkých vlastných publikovaných žurnalistických prác zoradený chronologicky (názov dokumentu, kde bol publikovaný, kedy);
-  tri najhodnotnejšie ukážky z tohto súpisu (zo svojej tvorby) naskenované alebo zaznamenané v bežných digitálnych formátoch.

b) Modelová správa (na mieste konania prijímacej skúšky) – tvorba 10-riadkovej modelovej správy podľa zadania na aktuálnu tému.

c)  Kamerová skúška (na mieste konania prijímacej skúšky) – max. 3-minútové vystúpenie pred kamerou na vyžrebovanú tému z rozličných oblastí spoločenského života s ťažiskom na oblasť masmédií.