Východoázijské jazyky a kultúry (zameranie na kórejský jazyk a kultúru)

Študijný program Východoázijské jazyky a kultúry realizuje Katedra východoázijských štúdií. Štúdium zahŕňa areál východnej Ázie, so zameraním na jazyky a kultúry Číny, Japonska a Kórey. Štúdium ponúka prehľad teórie jazykov, dejín, literatúry, filozofie, náboženstva, kultúry a reálií celého vymedzeného areálu, ale zameriava sa dominantne na jeden jazyk východoázijskej oblasti.

Na začiatku štúdia si študent povinne zapíše jeden z troch modulov povinne voliteľných kurzov: čínsky, japonský alebo kórejský modul. V akademickom roku 2019/2020 katedra otvára kórejský modul a japonský modul. Pokročilé zvládnutie jednotlivých rovín jazykového systému zvoleného východoázijského jazyka a hlbšie vedomosti z dejín, filozofie, náboženstva, literatúry, kultúry a reálií príslušnej jazykovej oblasti študent získa absolvovaním povinne voliteľných kurzov zvoleného modulu.

Absolvovaním kurzov v kórejskom študijnom module študent ovláda na úrovni pokročilý jednotlivé roviny (fonetickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) jazykového systému kórejského jazyka a niektoré funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Zoznámi sa s historickými i súčasnými podobami jazyka: klasický a stredoveký jazyk, súčasná hovorová a knižná kórejčina, jazyk masmédií a odborných textov. Nadobudne schopnosť komunikovať v tomto jazyku slovom aj písmom na pokročilej úrovni a schopnosť prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z tohto jazyka do slovenčiny.

Súčasťou bakalárskeho štúdia v kórejskom module študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry sú aj kurzy venované kórejským dejinám od najstarších čias do súčasnosti, prednášky o semináre o klasickej aj modernej kórejskej literatúre, ako aj tradičnej filozofii a náboženstve, ktoré študentom ponúkajú poznatky o kultúrno-historickom vývoji Kórey v minulosti a aktuálnych trendoch.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v kultúrno-spoločensky zameraných inštitúciách, v diplomacii, v cestovnom ruchu, ako aj v rozličných oblastiach súkromného sektora (domáce a zahraničné firmy).

Znalosť kórejského jazyka sa nevyžaduje, ale zorientovanie v reáliách, kultúre a jazyku je vhodným východiskom pre úspešné štúdium. Nevyhnutným predpokladom pre štúdium je znalosť anglického jazyka na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca.

Odporúčaná literatúra

Liz and Joan Soars. New Headway English Course – Upper-Intermediate. Oxford : OUP 1998, prípadne iná učebnica na danej úrovni.
Gramatické príručky: Swan, M., Walter, C. How English Works: A grammar practice book. Oxford : OUP  2000.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program východoázijské jazyky a kultúry budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov  a testu z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.