Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo pedagogiky

Katedra pedagogiky FiF UK je najstaršie pedagogické pracovisko v SR, na ktorom získali vysokoškolské vzdelanie mnohí súčasní významní predstavitelia pedagogických vied. V súčasnosti katedra ponúka bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia pedagogiky, ako aj možnosti rigorózneho pokračovania. Pedagogika na bakalárskom a magisterskom stupni sa študuje v jednoodborovom programe štúdia alebo v učiteľskom programe v kombinácii s iným predmetom.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia pedagogiky v kombinácii s iným predmetom majú potrebné teoretické vedomosti umožňujúce  pokračovanie v magisterskom stupni štúdia a získanie úplnej kvalifikácie požadovanej príslušnými predpismi na výkon učiteľskej profesie. Okrem toho sú absolventi pripravení realizovať výchovnú prácu v školských a mimoškolských zariadeniach pre deti a mládež. Dokážu výchovne viesť mládež, partnersky komunikovať s rodičmi a verejnosťou, kooperovať pri riešení odborných úloh v oblasti výchovy a vzdelávania.  

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na všetky študijné programy otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium.