Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším a najväčším akademickým germanistickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená roku 1923 a tradične vzdeláva budúcich učiteľov nemeckého jazyka, ako aj prekladateľov a tlmočníkov v uvedených troch jazykových oblastiach. Katedra ponúka štúdium na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni.

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Bakalársky stupeň (3 roky) má prehľadový charakter. Je zameraný na štúdium jazykovedných predmetov (nemecká lexikológia, štylistika, morfológia a syntax), dejín a teórie nemeckej literatúry ako aj na dejiny a reálie nemeckojazyčných krajín. Nevyhnutným predpokladom na zvládnutie týchto disciplín je jazyková príprava v rámci praktických jazykových cvičení na úrovni B2 až C1, ktorá prebieha komunikatívnym spôsobom. Absolvent bakalárskeho stupňa sa môže uchádzať o štúdium na magisterskom stupni tak v odbore Učiteľstvo akademických predmetov, ako aj v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo.

V magisterskom stupni (2 roky) sa študent po teoretickej a praktickej stránke špecializuje na didakticko-pedagogické disciplíny (didaktika nemeckého jazyka, didaktika literatúry, didaktika médií, príprava a analýza vyučovacej hodiny) a prehlbuje si vedomosti o jazyku (napr. v oblasti nemeckej frazeológie) a o nemeckej literatúre. Výučba prebieha na úrovni C2. V učiteľskom štúdiu sa preberá teória vyučovania s nadväznou praxou na školách. Študenti a študentky absolvujú mnohé podujatia v spolupráci s rôznymi vzdelávacími inštitúciami (napr. Goethe inštitút).

Profilovými predmetmi zo stredoškolského štúdia sú nemecký jazyk a slovenský jazyk.

Možnosti uplatnenia v praxi: absolventi bakalárskeho štúdia sa uplatnia vo všetkých sférach spoločensko-politického a kultúrneho života, kde sa vyžadujú široké jazykové vedomosti, alebo môžu pokračovať v magisterskom štúdiu. Absolventi magisterského štúdia získajú kvalifikáciu pre všetky stupne škôl, môžu pracovať ako lektori v štátnych aj v súkromných vzdelávacích inštitúciách. Získané jazykové a kultúrne kompetencie sa dajú využiť aj v oblasti kultúry a médií. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium. Štúdium ponúka na všetkých troch stupňoch možnosti zahraničných študijných pobytov.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite našu webovú stránku: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/ alebo facebookovú stránku katedry https://www.facebook.com/Katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-%C5%A1kandinavistiky-FiF-UK-1695299114054372/, prípadne kontaktujte vedúceho katedry, doc. Jozefa Tancera: jozef.tanceruniba.sk.