Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov

Obsah štúdia tvoria rôzne literárnovedné (dejiny a teória literatúry) a jazykovedné (fonetika, morfológia, syntax, lexikológia a štylistika maďarského jazyka) disciplíny. Absolventi 1. stupňa (Bc.) štúdia nájdu uplatnenie v praxi ako pomocní učitelia na základných školách, ako referenti v rôznych orgánoch štátnej správy, pracovníci v kultúrno-spoločenských inštitúciách a pod. Absolventi magisterského štúdia sa uplatnia ako učitelia maďarského jazyka a literatúry na 2. stupni základných škôl a  na stredných školách vrátane osemročných gymnázií, ďalej ako učitelia maďarského jazyka v iných vzdelávacích inštitúciách, ako referenti v rôznych orgánoch štátnej správy predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania, v kultúrno-spoločenských inštitúciách a taktiež v hospodárskej sfére. Po ukončení magisterského stupňa štúdia absolventi majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu (PhD.). Podmienkou štúdia je maturitná skúška z predmetu maďarský jazyk a literatúra.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.