Učiteľstvo filozofie

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Je to  kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti.  Využitie filozofie v rozličných  oblastiach ľudskej činnosti  je mnohostranné: spočíva v kritickej analýze myšlienok, teórií,  praktík a ich produktov z hľadiska určitých ľudských hodnôt a cieľov, napr. dobrého života a dobre usporiadanej spoločnosti. Filozofia je relevantná pre takmer každú oblasť kultúrneho či vedeckého života, a preto zohráva jednu z kľúčových úloh pri formovaní  osobnosti  a smerovaní spoločnosti.  Katedra filozofie, na ktorej sa štúdium realizuje, ponúka akreditované štúdium filozofie na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni.

Štúdium filozofie sa realizuje v troch základných formách  ̶ ako odborné (jednoodborové) štúdium, ako medziodborové štúdium (v kombinácii s iným predmetom podľa ponuky), alebo v rámci štúdia učiteľstva akademických predmetov (v kombinácii s iným predmetom, podľa ponuky otváraných študijných programov v danom roku). Všetky tri formy štúdia sa realizujú v samostatných študijných programoch, pričom každý z nich je ukončený štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce (udelenie príslušného vysokoškolského diplomu). Na doktorandskom stupni štúdia sa realizuje študijný program zameraný na systematickú filozofiu a študijný program zameraný na dejiny filozofie.

Obsah štúdia: Štúdium filozofie na katedre má za cieľ pripraviť intelektuálne zrelú osobnosť s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností. Jadro štúdia tvoria kurzy z dejín filozofie (antická filozofia, stredoveká filozofia, novoveká filozofia, nemecká klasická filozofia, filozofia 19. storočia, filozofia 20. storočia, slovenská a česká filozofia), etiky, sociálnej a politickej filozofie, logiky, metodológie vied, epistemológie a metafyziky. Štúdium filozofických smerov, argumentačných stratégií jednotlivých filozofov, textová analýza reprezentatívnych diel, komparácia téz, kritické vyhodnocovanie argumentov a ďalšie súčasti štúdia filozofie rozvíjajú kreatívne a intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok,  prehlbujú ich  kritické myslenie a kultivujú ich  verbálny aj písomný prejav. Katedra vo svojej pedagogickej činnosti  spája filozofickú tradíciu s modernými trendmi.  Štúdium užšej odbornej špecializácie (analytická filozofia a filozofia vedy, etika a filozofická antropológia, sociálna filozofia a filozofia práva, feministická filozofia a semiotika)  ako aj  ďalších oblastí filozofie (filozofia dejín, filozofia mysle, ekologická problematika) sa realizuje na magisterskom stupni štúdia  formou povinne voliteľných a voliteľných kurzov.   

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium. Od uchádzača o štúdium filozofie na katedre očakávame najmä záujem o filozofické problémy, schopnosť samostatného kritického myslenia,  ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium filozofie, je náuka o spoločnosti.

Uplatnenie absolventov: Katedra pripravuje profesionálnych filozofov a  filozofky,  avšak schopnosti, intelektuálne zručnosti a poznatky, ktoré absolventi a absolventky katedry nadobúdajú,  im  umožňujú uplatniť sa nielen v oblasti filozofického výskumu a vyučovania filozofie na vysokých školách,  ale otvárajú aj cestu na uplatnenie sa vo všetkých oblastiach, v ktorých jazykový prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu. Pracovníci v médiách, v analyticko-projektových a poradenských spoločnostiach, v mimovládnych organizáciách,  v personalistike, na vyšších  riadiacich pozíciách v administratíve a v mnohých ďalších sférach vo verejnom aj súkromnom sektore sú nepochybne oveľa úspešnejší, keď disponujú práve takýmito schopnosťami a zručnosťami. Tieto kompetencie môžu ponúkať na trhu práce a uchádzať sa o pozície napr. redaktorov, editorov, vydavateľov, prekladateľov, komentátorov, aktivistov, asistentov, poradcov, manažérov. Absolventi UAP filozofia v kombináciu získajú kvalifikáciu vyučovať predmet náuka o spoločnosti na stredných školách.

Viac informácií o katedre môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.