Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo estetickej výchovy

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Estetická výchova sa študuje ako dvojodborové učiteľské štúdium, v kombinácii s iným predmetom. Na prvom stupni denného štúdia trvá štúdium tri roky. Ukončuje sa bakalárskou skúškou a bakalárskou prácou. Absolventovi je udeľovaný titul Bc.

Medzi profilové predmety štúdia patria dejiny estetiky, estetická teória, teória estetickej výchovy a didaktika estetickej výchovy. Paralelne sa poslucháč oboznamuje so základmi literárneho, výtvarného, hudobného umenia, s ich teóriou a estetikou. Pristupujú k nim mnohé ďalšie predmety v širokom rozsahu povinne voliteľných a voliteľných predmetov, napríklad axiológia, komparatistika umenia, teória a dejiny divadla a filmu  a podobne. Štúdium umožní poslucháčovi nadobudnúť rozsiahly prehľad v oblasti estetiky a estetickej výchovy, estetiky a dejín umenia. Absolventi estetickej výchovy dokážu na primeranej úrovni popísať a interpretovať umelecké diela, kultúrne fakty, venovať sa pedagogickej, praktickej,  publicistickej (a pod.) činnosti s týmto zameraním. Vďaka tomu môžu nájsť poslucháči po skončení štúdia široké pole uplatnenia v oblasti estetickej, umeleckej a kultúrnej výchovy na stredných školách, prípadne v umeleckých a kultúrnych inštitúciách (galériách, redakciách časopisov, vydavateľstvách), v mediálnom prostredí (rozhlas, televízia a pod.) zameraných na danú oblasť, v príslušných vedeckých a vysokoškolských inštitúciách, no aj v mnohých iných.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.