Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Štúdium anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) je jazykovým učiteľským štúdiom zameraným predovšetkým na prípravu budúcich učiteľov, ale aj absolventov, ktorí môžu nájsť uplatnenie v iných profesiách vyžadujúcich jazykové kompetencie, interkultúrnu komunikáciu, či tvorivé a kritické zručnosti. V príprave na takéto profesie je štúdium programu anglický jazyk a literatúra zamerané najmä na jazykovedné predmety, literárno-kultúrne kurzy ako ja kurzy pedagogického zamerania (napr. didaktika vyučovania cudzieho jazyka). Absolventom by mal byť kultúrne a spoločensky rozhľadený človek, ktorého vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje mu umožnia pracovať v školách, firmách, či rôznych kultúrnych inštitúciách.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Od uchádzača o štúdium sa očakáva najmä záujem o proces učenia a učenia sa, kompetencie v oblasti kritického myslenia a tvorivosti, znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (CEFR) a motiváciu učiť sa o anglickom jazyku, jeho kultúre a spoločenskom kontexte.

Viac informácií o katedre môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.