Stredoeurópske štúdiá

Študijný program ponúka bakalársky stupeň štúdia cudzích jazykov stredoeurópskeho priestoru a medzikultúrnych štúdií regiónu strednej Európy.

V priebehu štúdia sa kladie dôraz na praktické osvojenie si jazykov stredoeurópskeho priestoru a jeho spoločensko-kultúrnych reálií. Absolvent študijného programu ovláda minimálne tri cudzie jazyky regiónu (možnosť výberu medzi maďarským, nemeckým, poľským a slovinským jazykom). Jazyková príprava sa súčasne orientuje na základné vedomosti o prekladateľských postupoch a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia. Študenti sa učia prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie, tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby. Počas štúdia si osvojujú problematiku interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponujú základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Majú prehľad o histórii a kultúre regiónu strednej Európy. V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať mesačné jazykové kurzy alebo semestrálne pobyty v Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Slovinsku, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠVVaŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus). Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu stredoeurópske štúdiá na magisterskom stupni. Interkultúrny rozmer vzdelávania je okrem iného zabezpečený participáciou prednášateľov z krajín V4.

Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny a osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy, v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrnych a ekonomických vzťahov so zahraničím, prípadne sa môže rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa.

Vyučovacím jazykom programu je angličtina. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je dobrá znalosť anglického jazyka na úrovni B 2 európskeho referenčného rámca.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Vzhľadom na to, že študijný program sa realizuje v anglickom jazyku a je otvorený aj pre zahraničných uchádzačov, na tento študijný program bude prijímacou skúškou iba test z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.