Španielsky jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium španielskeho jazyka a kultúry sa realizuje v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Toto štúdium má pragmatické zameranie a skladá sa z troch skupín študijných predmetov:

A/ lingvistika (s aplikovaným výkladom): fonológia a fonetika + morfosyntax, lexikológia a sémantika, frazeológia, pragmalingvistika, štylistika, hovorový jazyk a slang,
B/ civilizácia: geografia a dejiny Španielska a hispanoamerických krajín, kultúra a literatúra,
C/ praktický jazyk: jazykové cvičenia,
D/ tlmočnícke a prekladateľské predmety: hodiny odborného a umeleckého prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTA

Vyučovací proces prebieha z väčšej časti v španielskom jazyku, od začiatku štúdia sa preto vyžaduje jeho ovládanie zodpovedajúce minimálne referenčnej úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Študent zvládne jazyk a praktickú komunikáciu v ňom, získa teoretické vedomosti z oblasti porovnávacej jazykovedy a bude ovládať zákonitosti cudzieho i slovenského jazyka v gramatickej, lexikálnej i štylistickej rovine. Zvládne metódy a postupy ako analyzovať texty rôzneho tematického zamerania a interpretovať ich po obsahovej stránke. Bude schopný samostatne zostaviť rôzne druhy úžitkových textov (zmluva, obchodný list, reklamácia, žiadosť, vedecký článok, esej a pod.) Osvojí si teóriu aj prax odborného a umeleckého prekladu, naučí sa pracovať s prekladateľským softvérom ako aj základné postupy a techniky konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Získa vedomosti z dejín, literatúry a kultúry a získa prehľad v sociokultúrnych, politických, ekonomických témach i v medzinárodných vzťahoch španielskojazyčného sveta. Osvojí si korektné a profesionálne vystupovanie v úlohe mediátora v procese komunikácie.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v spoločenských ustanovizniach, diplomacii, v európskych inštitúciách, v redakciách, vydavateľstvách a médiách, v súkromnom sektore (domáce a zahraničné firmy), ako kultúrny mediátor či rozhodnúť sa pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa. Po dodatočnom absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy, ktoré majú v kombinácii španielsky jazyk a kultúru (s výnimkou študijného programu anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra a študijného programu nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, kde je test všeobecných študijných predpokladov nahradený testom z druhého jazyka) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu zo španielskeho jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí  sa zúčastnili celoštátneho kola Olympiády zo španielskeho jazyka súťaží, úroveň C a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, nemusia vykonať jazykový test zo španielskeho  jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky.