Sociológia

Katedra sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým sociologickým pracoviskom na Slovensku s takmer storočnou tradíciou. Bakalárske štúdium trvá 3 roky. Absolventi bakalárskeho štúdia sociológie môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu sociológie v trvaní 2 rokov a po jeho úspešnom skončení sa môžu prihlásiť na internú alebo externú formu doktorandského štúdia sociológie.

 

OBSAH ŠTÚDIA

Bakalárske štúdium sociológie poskytuje najmä poznatky a zručnosti z oblasti sociológie (sociologickej teórie, dejín a metód sociologického výskumu), ktoré sú doplnené o základné poznatky z príbuzných vedných disciplín (napr. demografia, ekonómia, filozofia, logika a metodológia vedy, politológia, sociálna psychológia a psychológia, štatistika) a štúdia cudzích jazykov. Pre lepšie uplatnenie po štúdiu sa absolventi učia poznatky aplikovať v analytickej, výskumnej či prieskumnej praxi. Sociológia je vzrušujúcim intelektuálnym dobrodružstvom na ceste k porozumeniu konania jednotlivcov a mechanizmov fungovania ľudskej spoločnosti, má však aj praktickú stránku. Môže ponúknuť vysvetľujúci pohľad na mnohé aktuálne sociálne problémy a prispieť k hľadaniu spôsobov ich riešenia.

Bakalárska práca v odbore sociológia má charakter vlastného výskumu. Absolvent/ka ňou preukazuje schopnosť zvládnuť vymedzený výskumný problém, projektovať a uskutočniť sociologický výskum a interpretovať jeho zistenia. Štátna skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho dvojodborového štúdia FI-SO môžu študenti pokračovať v jednoodborovom magisterskom štúdiu sociológie alebo filozofie.

Hoci je vyučovacím jazykom slovenčina, nevyhnutným predpokladom na štúdium je znalosť anglického jazyka. Vďaka využívaniu najnovších publikácií zo zahraničia študenti získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup k najnovším výsledkom výskumu medzinárodnej úrovne. Súčasťou štúdia je aj ovládanie moderných informačných technológií, vrátane štatistických softvérov na spracovanie a analýzu dát. Počas štúdia majú študenti možnosť vybrať si zo študijných pobytov v zahraničí a získať praktické skúsenosti  prostredníctvom stáží vo verejných a súkromných inštitúciách na Slovensku.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Študenti 1. stupňa študijného  odboru sociológia sú pripravovaní na to, aby zvládli skúmanie sociálnych javov, analýzu aktuálnych sociálnych problémov a spracovanie výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Získajú schopnosť aplikovať poznatky v praxi, a to tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnom sektore (prieskum trhu, marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Základom úspechu na trhu práce je potom schopnosť získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov a iných, predovšetkým dostupných štatistických zdrojov. Štúdium teda ponúka nielen zaujímavé poznávacie obzory, ale aj široké príležitosti uplatnenia, od reklamných a výskumných agentúr, cez organizácie zamerané na regionálny rozvoj, oblasť personálneho riadenia, sociálnu oblasť až po vedecké a výskumné inštitúcie.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Od uchádzačky a uchádzača o štúdium sociológie očakávame najmä záujem o spoločenské javy a sociálne problémy, schopnosť kritického myslenia,  ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (primárne angličtina). Profilovým predmetom na strednej škole a dobrým základom pre štúdium sociológie je dejepis a náuka o spoločnosti.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program sociológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili celoštátneho kola Olympiády ľudských práv a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.

Viac informácií o katedre a štúdiu môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/ a na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/katedrasociologieuk/