Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenský jazyk a literatúra

Štúdium slovenského jazyka a slovenskej literatúry má na Filozofickej fakulte UK dlhoročnú tradíciu, ktorej začiatky siahajú do obdobia vzniku samotnej fakulty v roku 1921. Významnými osobnosťami, ktoré v tomto odbore v minulosti pedagogicky pôsobili, boli literárni vedci a spisovatelia Jozef Škultéty, Albert Pražák, Milan Pišút, Andrej Mráz, Ján Števček, Milan Rúfus a významní jazykovedci Ľudovít Novák, Ján Stanislav, Eugen Pauliny, Jozef Mistrík a iní.

Realizáciu študijného programu zabezpečujú Katedra slovenského jazyka (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/) a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/). Tento odbor je možné študovať v učiteľskom programe v kombinácii s iným odborom a v samostatnom jednoodborovom programe.

Samostatné jednoodborové štúdium

Náplň štúdia je rozdelená na jazykovú a literárnu časť:  

1. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria predmety zamerané na stavbu, zákonitosti, spôsoby a podmienky fungovania slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe i historickom vývine, na vzťahy slovenčiny k slovanským aj neslovanským jazykom (základy jazykovedy a jazykovedného myslenia, ortoepia a ortografia, slovenská gramatika, lexikológia, sociolingvistika, jazyková kultúra a teória spisovného jazyka, vývin slovenského jazyka a dialektológia, dejiny spisovnej slovenčiny, všeobecná jazykoveda a základy jedného (vybraného) slovanského jazyka (študenti majú na výber tieto jazyky – bulharský, chorvátsky, macedónsky, poľský, ruský, slovinský, srbský)).

2. Obsah literárnej časti štúdia tvoria predmety zamerané na získanie poznatkov z dejín slovenskej literatúry od jej počiatkov až po koniec 19. storočia a na osvojenie si literárnoteoretických vedomostí, poznatkov z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou a poznatkov z interpretácie literárneho textu (teória literatúry, dejiny slovenskej literatúry v  9. – 18. storočí, dejiny slovenskej literatúry v 19. storočí, teória drámy). 

Uvedené základné kurzy dopĺňa súbor prakticky zameraných povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa vlastného záujmu (rozširujúce praktické kurzy k základným lingvistickým disciplínam (gramatika, lexikológia, dialektológia), základy slavistiky, jazyk nových médií, textové semináre k dejinám slovenskej literatúry a semináre zamerané na interpretáciu literárneho textu, českú literatúru, literárnu kritiku a historiografiu a editorstvo).

Štúdium je zakončené štátnou záverečnou skúškou – obhajobou bakalárskej práce.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium. Od uchádzača sa očakáva schopnosť vnímať jazyk i literatúru ako súčasť širšieho kultúrno-spoločenského i historického kontextu, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra/estetika/dejiny umenia, náuka o spoločnosti/občianska náuka a dejepis.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia slovenského jazyka a literatúry je schopný samostatne pracovať, aplikovať získané jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, pracovať s odbornou literatúrou a prameňmi a formulovať vlastné závery, podieľať sa na spracovaní slovníkov a encyklopédií. Získa komunikačné a interpretačné zručnosti, schopnosť konfrontačne uvažovať o jazykových javoch a zbehlosť v ústnom a písomnom vyjadrovaní.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia sa môže uplatniť ako pracovník v rôznych kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav, ako korektor, alebo môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, buď v jednoodborovom štúdiu, alebo sa môže špecializovať na učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v konverznom programe podľa stanovených pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia.

Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako vedeckovýskumný pracovník v oblasti jazykovedy a literárnej vedy, redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, autor alebo moderátor kultúrnych programov (televíznych, rozhlasových a iných), pracovník reklamných, happeningových a iných agentúr, hovorca a asistent vo firemnom prostredí, v štátnej a verejnej správe a tiež ako lektor slovenského jazyka pre cudzincov. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program slovenský jazyk a literatúra budú v nasledujúcom akademickom roku uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.