Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a  tlmočníctvo

Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii so štúdiom cudzieho jazyka so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo je študijný program, ktorého cieľom je pripraviť kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov najmä z cudzieho jazyka do cieľového materinského jazyka, čo zodpovedá súčasným trendom vo sfére tlmočnícko-prekladateľských profesií, ktoré popri znalosti cudzieho jazyka zdôrazňujú profesionálne zvládnutie materinského jazyka, jeho literatúry a interkultúrnych reálií.

Realizuje sa ako bakalárske trojročné štúdium. Absolvent bakalárskeho stupňa môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Realizáciu študijného programu zabezpečujú Katedra slovenského jazyka (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/) a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/). Štúdium slovenského jazyka a literatúry v tomto študijnom programe je rozsahom a náplňou rovnocenné so štúdiom cudzieho jazyka, resp. štúdiom slovenského jazyka a literatúry v iných programoch realizovaných KSJ a KSLLV.

Náplň štúdia tohto študijného programu je rozdelená na jazykovú a literárnu časť:  

1. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria predmety zamerané na stavbu, zákonitosti, spôsoby a podmienky fungovania slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe i historickom vývine, na vzťahy slovenčiny k slovanským aj neslovanským jazykom (základy jazykovedy, rétorika, slovenská gramatika, lexikológia slovenského jazyka, synchrónna a diachrónna dynamika, sociolingvistika a výskum nárečí, kultúrne dejiny spisovnej slovenčiny, jeden (vybraný) slovanský jazyk v rozsahu 4 semestrov (študenti majú na výber tieto jazyky – bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský, ruský)).

2. Obsah literárnej časti štúdia tvoria predmety zamerané na získanie poznatkov z dejín slovenskej literatúry a prekladu od jej počiatkov po koniec 19. storočia,  na osvojenie si literárnoteoretických vedomostí, poznatkov z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry a kultúry so svetovou a českou literatúrou a kultúrou a poznatkov z interpretácie literárneho textu (teória literatúry, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v  9. – 18. storočí, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v 19. storočí).

Uvedené základné disciplíny dopĺňa súbor prakticky zameraných povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa vlastného záujmu (rozširujúce praktické kurzy k základným lingvistickým disciplínam (gramatika, lexikológia), základy slavistiky, ortoepia a ortografia, jazyk nových médií, textové semináre k dejinám slovenskej literatúry a semináre zamerané na interpretáciu literárneho textu a tvorivé písanie).

Súčasťou štúdia v uvedenom programe sú aj predmety translatológia, medzinárodné svetové a európske inštitúcie a inštitucionálny systém EÚ, ako aj špeciálne semináre zamerané na prácu s prekladateľským softvérom a korpusmi, na editorstvo a redakčnú prax, na osvojenie si poznatkov z  politickej geografie. 

Štúdium je zakončené štátnou záverečnou skúškou – obhajobou bakalárskej práce.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium. Od uchádzača sa očakáva schopnosť vnímať jazyk i literatúru ako súčasť širšieho kultúrno-spoločenského i historického kontextu, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra/estetika/dejiny umenia, náuka o spoločnosti/občianska náuka a dejepis.

Uplatnenie absolventov. Absolvent bakalárskeho stupňa môže buď pokračovať na magisterskom stupni, alebo sa môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v oblasti cestovného ruchu, resp. ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v rôznych oblastiach (v administratívno-právnej, diplomatickej oblasti alebo v oblasti publicistiky a literatúry), ako redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, ako vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy a literárnej vedy či ako hovorca a asistent v agentúrach rôzneho typu, vo firemnom prostredí, v štátnej a verejnej správe. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.