Slovanské štúdiá

Študijný odbor: filológia

Bakalársky študijný program slovanské štúdiá má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania. V podmienkach slovenského vysokého školstva ide o ojedinelý študijný program, ktorý je koncipovaný so zámerom vychovať pre spoločenskú prax odborníkov s náležitým prehľadom o dejinných, ako aj o aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách. Výnimočnosť tohto študijného programu spočíva v možnosti výberu dvoch z piatich identicky koncipovaných blokov konkrétnych jazykových areálov (bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský), ktoré si prijatý uchádzač zvolí v ľubovoľnom zložení na základe vlastného rozhodnutia.

Štúdium je zamerané na aktuálne otázky jazyka, reálií, literatúry a kultúry konkrétnych slovanských krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko). Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so zameraním na literatúru, kultúru a reálie zvoleného jazykového areálu. Študenti si počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické jazykové znalosti pod vedením zahraničných lektorov. V priebehu štúdia môžu absolvovať v jednotlivých slovanských krajinách mesačný letný jazykový kurz alebo (viac)semestrálny pobyt, ktoré sa každoročne uskutočňujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus+). Študenti po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu slovanské štúdiá na magisterskom stupni.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu sa uplatniť ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, v hospodárskej a podnikateľskej sfére, v mimovládnych organizáciách, v štátnej správe, v treťom sektore a pod.

Znalosť ponúkaných slovanských jazykov (bulharského, chorvátskeho, poľského, slovinského, srbského) sa nevyžaduje.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na  študijný program slovanské štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.