Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovakistické štúdiá

Charakteristika študijného programu:

Študijný program slovakistické štúdiá je určený pre zahraničných uchádzačov, krajanov a záujemcov o štúdium slovenského jazyka a slovenských kultúrnych a vlastivedných reálií na úrovni bakalára. Študent si prehlbuje jednak svoje praktické komunikačné zručnosti, jednak v lingvisticky orientovaných kurzoch získava znalosti z oblasti opisu, vývinu a fungovania slovenského jazyka v praxi. Zároveň získava prehľad z dejín slovenskej literatúry s dôrazom na slovenskú literatúru 20. storočia a súčasnú slovenskú literatúru, najmä formou interpretácie literárneho textu. Kurzy  slovenských dejín ponúkajú prehľad o významných historických obdobiach, udalostiach a osobnostiach, ktoré formovali národnú identitu a historické vedomie Slovákov. V rámci jednotlivých kurzov programu si študent buduje a systemizuje  súbor kultúrnych a vlastivedných reálií Slovenska s dôrazom na  interkultúrny kontext, rozvíjanie medzijazykovej a medzikultúrnej komunikácie.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi bakalárskeho stupňa môžu pokračovať v štúdiu študijného programu slovenský jazyk a literatúra, prípadne ďalších kompatibilných študijných programoch, napr. stredoeurópske štúdiá na magisterskom stupni štúdia. V prípade ukončenia štúdia na bakalárskom stupni môže sa absolvent uplatniť v rozličných oblastiach spoločenského a kultúrneho života na Slovensku alebo v zahraničí, kde sa vyžadujú znalosti slovenského jazyka a iného cudzieho jazyka, môžu sa uplatniť v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej či cezhraničnej spolupráce ako prekladatelia, tlmočníci, asistenti, redaktori, administratívni pracovníci či pracovníci rozličných médií.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov, ktorú realizuje Filozofická fakulta UK

Na študijný program sú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky zloženej z písomného jazykového testu, zameraného na preukázanie receptívnych a produktívnych zručností v slovenčine a prehľadu a základnej orientácie v slovenských reáliách.

Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú zahraniční uchádzači, krajania a iní záujemcovia, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk, medzi požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu patrí:

- komunikačná kompetencia v slovenčine na úrovni mierne pokročilý B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky s dôrazom na vstupné receptívne a produktívne jazykové zručnosti, ako je porozumenie hovoreného aj písaného prejavu, schopnosť adekvátne reagovať a tvoriť primeraný jazykový prejav v slovenčine v písomnej aj ústnej forme;

- základný prehľad v  aktuálnych slovenských reáliách z oblasti jazyka, kultúry, geografie, politiky,   poznanie významných udalostí, osobností a inštitúcií.

Odporúčaná literatúra:

KAMENÁROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – TICHÁ, Hana – IVORÍKOVÁ, Helena – KLESCHTOVÁ, Zuzana – MOŠAŤOVÁ, Michaela: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.

KAMENÁROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – IVORÍKOVÁ, Helena – BALŠÍNKOVÁ, Dorota – KRCHOVÁ, Zuzana – MOŠAŤOVÁ, Michaela – TICHÁ, Hana: Krížom-krážom. Slovenčina A2. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009.

KAMENÁROVÁ, Renáta – GABRÍKOVÁ, Adela – IVORÍKOVÁ, Helena – ŠPANOVÁ, Eva – MOŠAŤOVÁ, Michaela – BALŠÍNKOVÁ, Dorota – KLESCHTOVÁ, Zuzana: Krížom-krážom. Slovenčina B1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011.

 

Modelový test zo slovenského jazyka

I. Vyberte správnu odpoveď.

1. Študenti, ..................... na test svoje meno!

a. napísali                               b. napíšeš
c. napíšte                                d. napíšu

2. ................ sa musíte učiť, ................. sa môžete zabávať.

a. najprv – potom                   b. už – ešte
c. keď – kedy                            d. hoci – lebo

3. Prosím si, ................. čiernu kávu ......... mliekom a ......... cukru.

a. jeden – bez – s                    b. jedna – s – s
c. jednu – s – bez                    d. jedno – bez – bez

4. ........................................., išli by sme s vami na prezentáciu novej knihy.

a. Keď máme čas                    b. My nemáme čas
c. Už nemáme čas                  d. Keby sme mali čas

5. Univerzita Komenského .......................................... v roku 1919.

a. bola založená                      b. je založená
c. založili                                   d. založili ju

 

II. Prečítajte si text a riešte úlohy.                                                            

Lekár radí

Ste unavený a prepracovaný? Áno, môžem vám predpísať lieky ................ dobrý spánok, ale je tu aj iné riešenie. Zmeňte svoj denný režim. Uvidíte, začnete žiť nový život. Pracujte maximálne osem hodín denne. Robte si krátke prestávky .................. práce a neseďte ............ počítači celý deň. Prestaňte cestovať do práce autom, skúste ísť peši aspoň polovicu cesty. Jedzte zdravo a nie veľa. Ak ste nervózny, dajte si ovocie ................... čokolády. Fyzické bolesti často vyrieši cvičenie: napríklad plávanie a behanie.
Naplánujte si dovolenku bez práce. Žiadne cestovanie s počítačom a pracovným telefónom. Venujte sa rodine a priateľom. Ozvite sa starým priateľom, zorganizujte stretnutie. Nekomunikujte len ................... internet, ale aj osobne. Nepomohlo? Tak teraz môžete navštíviť lekára a kúpiť si lieky, ktoré potrebujete.

1. Na voľné miesta v texte doplňte prepozície cez, na, namiesto, pri, počas.

2. Čo radí lekár? Označte.

a. Mali by sme viac športovať a viac navštevovať lekára.    PRAVDA – NEPRAVDA
b. Mali by sme si plánovať nielen prácu, ale aj dovolenku.  PRAVDA – NEPRAVDA
c. Mali by sme dodržiavať pitný režim a veľa spať.                PRAVDA – NEPRAVDA
d. Mali by sme jesť viac ovocia a menej sladkostí.                 PRAVDA – NEPRAVDA
e. Mali by sme tráviť viac času s rodinou.                                PRAVDA – NEPRAVDA

3. Nahraďte opozitami.

model: maximálne      – .....minimálne......            c. začnete        – .....................................
a.       unavený          – ...............................                d. veľa                        – .....................................
b.      nervózny         – ...............................                 e. iný               – .....................................

4. Doplňte správne konjunkcie aby, ak, či, preto, že.

a. Lekár sa pýta, .......... ste prepracovaný.
b. Lekár hovorí, .......... vám môže predpísať lieky.
c. Lekár vám radí, ............ ste zmenili svoj denný režim.
d. Fyzické bolesti často vyrieši cvičenie, ................. by ste mali plávať a behať.
e. Môžete navštíviť lekára, ............ vám tieto rady nepomohli.

5. Transformujte a vytvorte nové tvary.

a. Lekár nám radí: „Venujte sa rodine.“
   – Lekár nám radí, aby ........................................................................... (nepriama reč).
b. Lekár nám radí: „Naplánujte si dovolenku.“
   – Lekár nám radí, aby ............................................................................ (nepriama reč).
c. Môžem vám predpísať lieky.
   – „Áno, ............................................. mi lieky!“ (imperatív)
d. Zorganizujte stretnutie.
   – Stretnutie je ................................................. (pasívne particípium)
e. Pracujte osem hodín denne.
   – Som človek .................................................. osem hodín denne. (aktívne particípium)

III. Predstavte sa. Napíšte 10 viet o sebe.