Ruský jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium sa realizuje vždy v kombinácii s programom iného cudzieho jazyka, resp. v kombinácii s programom slovenského jazyka. Obsahom programu ruský jazyk a kultúra je praktický ruský jazyk, ktorý si študent osvojuje pod vedením rodených hovoriacich, lingvistické a literárnovedné disciplíny zaoberajúce sa konfrontačným štúdiom jednotlivých jazykových rovín ruštiny (najmä z translatologického aspektu), dejinami ruskej literatúry a kultúry, ako aj teória a prax prekladu odborných a umeleckých textov, tlmočenia z ruštiny do slovenčiny a naopak.

V priebehu štúdia sa venuje priestor praktickému osvojeniu jazyka, no pri nástupe na štúdium sa predpokladá ovládanie ruštiny na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: základy skloňovania podstatných mien, prídavných mien, zámen a čísloviek, ako aj časovania slovies, tvorenia krátkych tvarov a stupňovania prídavných mien v ruštine. Uchádzač by mal vedieť tvoriť základné ruské vetné konštrukcie a ovládať repliky bežného rozhovoru vrátane zdvorilostných výrazov.

Počas bakalárskeho štúdia môžu poslucháči absolvovať semestrálny pobyt v Rusku alebo v niektorej inej východoeurópskej krajine. Pobyt sa realizuje so štipendiom cez programy agentúry SAIA a cez európske programy na podporu mobility (Erasmus+, CEEPUS).

Absolvent bakalárskeho stupňa (Bc.) študijného programu ruský jazyk a kultúra má teoretické a metodologické poznatky z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu a tlmočenia. Ovláda ruský jazyk na praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky, ovláda reálie študovanej oblasti, ako aj ruskú literatúru. Disponuje jazykovými a mimojazykovými kompetenciami do tej miery, aby mohol prekladať a tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie a efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka. Uplatní sa prakticky vo všetkých oblastiach štátnej správy, v ekonomike, politike a kultúre. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu na magisterskom programe ruský jazyk a kultúra.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.