Ruské a východoeurópske štúdiá

V priebehu celého bakalárskeho štúdia sa venuje široký priestor praktickému osvojeniu ruského jazyka pod vedením rodených hovoriacich. Okrem jazykových cvičení absolvujú poslucháči počas troch rokov predmety zamerané na správnu výslovnosť, gramatiku a lingvoreálie. Súčasťou štúdia sú aj translatologicky orientované predmety (preklad odborných textov a konzekutívne tlmočenie). Okrem toho si poslucháči zapisujú kurzy z dejín ruskej literatúry, ako aj predmety venované histórii, kultúre a súčasným sociálnym a politickým pomerom Ruska a ďalších východoeurópskych krajín. V rámci programu poslucháči dva semestre študujú druhý slovanský jazyk podľa vlastného výberu (bulharčinu, srbčinu, slovinčinu, poľštinu, chorvátčinu, macedónčinu, ukrajinčinu). Štúdium predpokladá mierne pokročilú znalosť anglického jazyka, ktorú poslucháči ďalej rozvíjajú na predmete zameranom na odbornú angličtinu. Počas bakalárskeho štúdia môžu poslucháči absolvovať semestrálny pobyt v niektorej východoeurópskej, ale aj západoeurópskej krajine (napr. v Rusku, Fínsku, Taliansku, Poľsku, Chorvátsku, Ukrajine, Bielorusku) cez programy SAIA, Erasmus+, CEEPUS.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu ruské a východoeurópske štúdiá získa teoretické a praktické poznatky o regióne východnej Európy, ovláda slovom a písmom dva slovanské jazyky a anglický jazyk na takej úrovni, že dokáže komunikovať a riešiť praktické otázky v priamom kontakte s krajinami regiónu. Uplatní sa v štátnej správe i v treťom sektore, v médiách, medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu, službách. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu na magisterskom programe ruské a východoeurópske štúdiá.

Znalosť ruského ani iného východoeurópskeho jazyka sa pri prijímaní na štúdium nepredpokladá.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program ruské a východoeurópske štúdiá budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.