Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rumunský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Rumunský jazyk patrí do skupiny románskych jazykov. Vyvinul sa z ľudovej latinčiny, ale po príchode Slovanov na Balkán do jeho slovnej zásoby prenikol  aj veľký počet slov slovanského pôvodu a slovanské prvky v rumunčine sú početné aj v gramatickej stavbe.  Vďaka spojeniu románskosti so slovanským vplyvom patrí rumunčine osobité postavenie v rámci románskych jazykov. Rumunčina je úradným jazykom v Rumunsku a v Moldavskej republike, no v súčasnosti ním na  celom svete hovorí asi 28 miliónov obyvateľov, pre ktorých je  materinským jazykom. Je jedným z oficiálnych jazykov používaných v orgánoch EÚ.

Rumunsko je od Slovenska síce geograficky vzdialené, ale v skutočnosti sú to krajiny, ktoré spája  spoločná história. V rokoch 1918 – 1939 mali dokonca spoločnú hranicu a boli spojencami v rámci Malej dohody. Prepojené boli však už skôr v rámci Uhorského kráľovstva, neskôr v rámci Rakúsko-Uhorska a členstvo v Európskej únii ich opäť postavilo vedľa seba.  Iným fenoménom, ktorý spája Slovensko s Rumunskom, je valašská kultúra, civilizácia pastierov, ktorí zaľudňovali a kultivovali Karpaty v 14. - 16. storočí. Vďaka nej sa v slovenčine zachovali slová valaského pôvodu.  Ako najvýchodnejší výbežok románskeho sveta je Rumunsko jedinou románskou krajinou, ktorej kultúrne dejiny sa viažu k byzantsko-slovanskému pravosláviu. Rumunský kultúrny priestor však vznikol na mieste stretu východnej, západnej a strednej Európy.  Znalosť rumunčiny umožňuje poznávanie rumunských dejín, kultúry a civilizácie.

Ponúkaný študijný program pripravuje študentov primárne na povolanie prekladateľ a tlmočník z rumunského jazyka do slovenčiny.

Organizácia štúdia. Študijný program rumunský jazyk a kultúra sa študuje v kombinácii s iným jazykom, ponúkaným v príslušnom akademickom roku.  Súčasťou štúdia je súbor predmetov spoločného základu, ktorý slúži na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v oblasti materinského jazyka a v oblasti špecializovaných predmetov nevyhnutných pre zvládnutie povolania prekladateľ a tlmočník. Ponúkaný program je možné študovať v troch stupňoch : 1. bakalársky stupeň, 2. magisterský stupeň, 3. stupeň doktorandského štúdia. Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií a prekladateľských či tlmočníckych zručností a techník.  Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia viackrát absolvovať 1-mesačné letné jazykové kurzy v Rumunsku, ako aj 1-semestrové študijné pobyty na niektorej z rumunských univerzít.

Obsah štúdia. Štúdium rumunského jazyka a kultúry sa skladá z troch skupín študijných predmetov: A/ lingvistika s aplikovaným výkladom: fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia a slovná zásoba, štylistika rumunského jazyka, odborná terminológia; B/ civilizácia: dejiny a reálie Rumunska, rumunská literatúra a kultúra; C/ jazyková zručnosť: ústny a písomný prejav, odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

V bakalárskom stupni štúdia  je ťažisko na povinných predmetoch. Študenti musia zvládnuť normatívnu gramatiku, nadobudnúť solídnu slovnú zásobu  a získať základné poznatky o rumunskej histórii, civilizácii a kultúre. Obsah teoretických predmetov je prepojený s praktickými tak, aby študent postupne získaval široké praktické zručnosti, schopnosť prekladať jednoduché texty a korešpondenciu, resp. tlmočiť jednoduché prehovory. V 3. ročníku bakalárskeho štúdia sa dôraz  začína klásť na translatologické disciplíny, ktoré sú profilujúcimi (umelecký a odborný preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie). Súčasne sa rozširuje paleta povinne voliteľných a výberových predmetov. Študenti si počas celého štúdia neustále rozvíjajú praktické znalosti z rumunského jazyka a rozširujú slovnú zásobu pod vedením rumunského lektora.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže buď pokračovať v 2-ročnom magisterskom stupni štúdia, pre ktorý má fundovanú teoretickú prípravu, alebo pracovať ako prekladateľ v podnikovej sfére, v oblasti kultúry (v redakciách a kultúrnych inštitúciách), v cestovnom ruchu. Absolvent magisterského stupňa získa kvalifikáciu prekladateľa a tlmočníka s uplatnením napr. v orgánoch Európskej únie, uplatnenie nájde ako súdny tlmočník a prekladateľ, ale aj v diplomacii alebo  v zahraničnom obchode. Vynikajúci absolvent magisterského štúdia môže pokračovať na doktorandskom stupni štúdia.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium: Od uchádzačov  o štúdium  v programe rumunský jazyk a kultúra očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov,  prirodzenú zvedavosť, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní. Znalosť rumunského jazyka sa nevyžaduje, odporúčame však zorientovanie sa v rumunskej histórii, literatúre a reáliách.

Všetky ďalšie informácie sú prístupné na:
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-rumunskeho-jazyka/

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.