Románske štúdiá

Študijný programu Románske štúdiá je novým filologicky zameraným programom, ktorý má za cieľ pripraviť absolventov -  odborníkov (romanistov) -  zorientovaných  v  jednom z historicky najstarších európskych geopolitických a kultúrnych areálov, ktorý je tvorený skupinou piatich hlavných živých románskych jazykov: francúzština, portugalčina, rumunčina, španielčina a taliančina.

Program  Románske štúdiá reflektuje aktuálnu  potrebu širšieho a rozsiahlejšieho poznania kultúrnych a geopolitických európskych či svetových areálov,  nevyhnutnosť otvoriť vzdelávanie humanitných predmetov v širšom zábere a formovať odborníkov, t. j. romanistov schopných pôsobiť v takto prezentovanej oblasti. Vychádza z podstaty a charakteru základov európskej civilizácie, kde je neodmysliteľným antické dedičstvo a jeho pokračovanie v období neskorého staroveku a raného kresťanstva na území budúcich románskych krajín; z geopolitického hľadiska ide o zásadný vplyv moderného civilizačného faktora románskych kultúr a snaha o jeho presadenie v období kolonializmu; zhodnotenie tohto kultúrneho prvku v post-koloniálnej ére prináša nový pohľad na danú areálovú oblasť. Skúmanie vplyvu románskeho areálu na svetovú  geopolitickú situáciu a zhodnotenie jeho kultúrneho dedičstva v multikultúrnej a multilingválnej Európskej únii je nanajvýš aktuálne.

Profil absolventov študijného programu Románske štúdiá: absolventi nadobudnú komplexné vedomosti z oblasti románskeho spoločenského, politického, kultúrneho a literárneho areálu v historických, geopolitických a kultúrnych súvislostiach z diachrónneho a synchrónneho aspektu. Budú aktívne a plnohodnotne ovládať dva románske jazyky, ktoré si vyberú z kombinácií zostavených z 5 jazykov a ponúkaných v najbližšom akademickom roku;  získajú základy latinčiny, ktorá im umožní prehlbovať lingvistické a kultúrne znalosti a v budúcnosti im pomôže ľahšie si osvojiť ďalšie románske jazyky, ktoré si môžu vybrať z ponuky predmetov. V magisterskom stupni je tretí románsky jazyk povinne voliteľný.

Absolventi, ktorí nadobudnú znalosti vybraných románskych jazykov a disciplín, patriacich k príslušnému jazykovému okruhu, budú mať prístup k autentickému poznaniu siedmich európskych a vyše dvoch desiatok zámorských frankofónnych, hispanofónnych a lusofónnych krajín, nadobudnú orientáciu v talianskom a rumunskom kultúrnom priestore. Umožní im to prístup ku kultúrnemu a literárnemu dedičstvu všetkých románskych oblastí, zvládnu kultúrnu a odbornú komunikáciu, výmenu v širšom medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.

Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov programu Románske štúdiá sú: práca vo vydavateľstvách,  v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom  ruchu, v štátnej službe, v nižšej diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori, a v indikovaných povolaniach, ako editor, korektor, redaktor, jazykový redaktor, kultúrny referent, lektor, jazykový koordinátor. Z hľadiska sústavy povolaní a pracovných oblastí sú to povolania, ako textový korektor, vydavateľský redaktor, riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva, kultúrny agent, manažér v oblasti kultúry, kultúrno-osvetový pracovník, lektor ďalšieho vzdelávania a pod. Z pohľadu administratívnych orgánov Európskej únie sú to povolania, ako administrátor (koordinácia projektov, komunikácia s tretími krajinami), korektor (korekcia administratívnych textov pred vydaním v Úrade pre publikácie EÚ; vyžaduje sa výborné ovládanie materinského jazyka a veľmi dobré ovládanie iného oficiálneho jazyka EÚ), prekladateľ – (prekladanie rôznych typov textov pre Európsku radu, Európsky parlament, Súdny dvor v Luxemburgu a iné európske inštitúcie), potrebné je výborné ovládanie materinského jazyka a minimálne dvoch iných oficiálnych jazykov EÚ.

 

Organizácia štúdia

Študijný program Románske štúdiá sa študuje v kombinácii dvoch románskych  jazykov.  Súčasťou štúdia je povinný blok  spoločného základu -  ten obsahuje predmety, ktoré sú úvodom do štúdia jazykov, literatúry a literárnej teórie, do dejín, civilizácie, kultúry a súčasnosti románskych krajín, oboznamujú s obsahom pojmov, ako frankofónia, lusofónia, hispanofónia a pod. Tento blok obsahuje v bakalárskom stupni tiež predmet venovaný základom latinskej filológie a vyučuje sa latinčina pre začiatočníkov (tieto dve disciplíny tvoria historický a lingvistický základ európskej kultúry, z ktorého vzišli aj moderné románske jazyky a literatúry). Vyučovacím jazykom spoločného základu je slovenčina.

Dva románske jazyky, ktoré si študenti zvolia podľa ponuky kombinácií jazykov vypísanej v príslušnom akademickom roku, budú ich jazykovou špecializáciou a majú svoje samostatné bloky tvorené z predmetov, ktorých obsahom je lingvistika,  literatúra a civilizácia príslušného jazyka. Predmety sa vyučujú v zvolených jazykoch  a v slovenčine. V magisterskom stupni je možnosť výberu povinne voliteľných predmetov, ktoré cielene pripravia poslucháčov na povolanie učiteľa (s podmienkou absolvovať Doplnkové pedagogické štúdium), na povolania vo vydavateľskej sfére, pričom si poslucháči môžu osvojiť aj základy prekladania, a na pokračovanie štúdia v doktorandskom stupni zameranom na vedeckú prácu.

Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií, zručností a techník v zvolenej kombinácii. 

Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+  na niektorej z našich 20 partnerských univerzít vo Francúzsku, Belgicku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku a môžu využiť aj ponuku stáží a študentských pobytov v Rumunsku, organizovaných prostredníctvom bilaterálnych zmlúv.

 

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Od uchádzačov o štúdium v programe Románske štúdiá očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k jazykom a kultúram oblasti  románskeho areálu, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní.

Študijný program Románske štúdiá zabezpečujú interní pedagógovia z Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave (profesori, docenti, odborní asistenti a zahraniční lektori), ktorí sú špecialisti v oblasti všetkých ponúkaných románskych jazykov, pôsobia aj ako aktívni vedci a prekladatelia (umeleckej a odbornej literatúry), pôsobili a pôsobia v rámci učiteľských mobilít na zahraničných univerzitách a zabezpečujú aj účinkovanie zahraničných univerzitných učiteľov na Katedre romanistiky FiF UK v Bratislave.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na všetky jazykové špecializácie  budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných predpokladov, ktorý realizuje spoločnosť www.scio.cz., s. r. o. Uchádzači, ktorí sa hlásia na jazykovú špecializáciu, ktorej súčasťou je španielsky jazyk, okrem testu všeobecných študijných predpokladov  musia vykonať aj test zo španielskeho jazyka u spoločnosti  www.scio.cz., s. r. o. Uchádzači, ktorí sa hlásia na jazykovú špecializáciu, ktorej súčasťou je francúzsky jazyk, okrem testu všeobecných študijných predpokladov u spoločnosti www.scio.cz, s .r. o.  musia vykonať aj test špecifických študijných predpokladov, ktorý realizuje FiF UK v Bratislave. Na štúdium portugalčiny, rumunčiny a taliančiny  sa nevyžaduje znalosť jazyka.

 

Test špecifických študijných predpokladov pre francúzsky jazyk

Test špecifických študijných predpokladov má charakter jazykového testu, ktorým sa overuje úroveň znalosti francúzskeho jazyka (vyžaduje sa úroveň B2). Test sa skladá zo štyroch častí: posluch s porozumením, čítanie s porozumením, krátky písomný prejavcvičenia zamerané na overenie gramatickej spôsobilosti uchádzača. Koncepcia testu vychádza z princípov overovania jazykovej úrovne Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a opiera sa o koncepciu testov francúzskych jazykových certifikátov DELF B1 a DELF B2.

Odporúčaná literatúra

1.    Internetové zdroje na precvičovanie jednotlivých častí testu:

DELF tout public : www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public

DELF B2 - Compréhension de l’oral : https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/delf-b2-comprehension-orale

Destination DELF DALF : https://www.cned.fr/inscription/8FLESDIX

RFI SAVOIRS: online testy : https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/editorial/questionnaire/thematique/langue-francaise-2721/objectif/apprendre-le-francais-2707/objectif-domaine-dusage/francais-general-2779/type-activite-en-ligne/test

TV5 MONDE Langue française : https://langue-francaise.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise

2.   Knižné zdroje:

Les Clés du Nouveau DELF (B1), 2017, Klett, ISBN 9788416657681 (https://www.martinus.sk/?uItem=626441)

ABC DELF Junior scolaire - Niveau B2, 2018, Clé International, ISBN 9782090382518 (https://www.martinus.sk/?uItem=628781)

 

Modelový test z francúzskeho jazyka

PARTIE A : Compréhension de l’oral

Časť jazykového testu zameraná na posluch s porozumením overuje spôsobilosť uchádzača porozumieť a analyzovať hovorenú správu. Uchádzač si vypočuje jednu približne 5 minútovú nahrávku (konverzácia, rozhlasová relácia, reklama, krátka reportáž a pod.) a odpovie na otázky.

PARTIE B : Compréhension de l’écrit

Časť jazykového testu zameraná na čítanie s porozumením overuje spôsobilosť uchádzača porozumieť a analyzovať písanú správu/text. Uchádzač si prečíta jeden text (približne 400 slov) a odpovie na otázky. Témou textu sú aktuálne spoločenské a kultúrne témy; môžu sa týkať napr.: umenia, životného prostredia, turizmu, práce, záľub a pod.

Ukážka textu s otázkami:

Lisez le texte puis répondez aux questions :
Les bistrots* : une histoire des cafés de Luc Bihl-Willette
Dans son livre, Luc Bihl-Willette nous fait découvrir les résultats d’une enquête qu’il a faite auprès de clients de cafés qu’il a interrogés sur la question « qu’est-ce qu’un bistrot ? ». Pour de nombreuses personnes, le bistrot est avant tout « un endroit où l’on trouve l’information », sur l’actualité dans le monde ou sur le quartier. De plus, il symbolise l’identité d’un quartier ou d’un village. L’auteur, lui, définit le café comme un lieu essentiel dans la vie sociale, un lieu où les gens se rencontrent, discutent, échangent des informations. Au 18ème siècle, on disait déjà qu’au bistrot, on y « rit, parle, regarde la vie, donne des nouvelles et on rend heureux ». Le bistrot permet aux gens solitaires et aux nouveaux arrivants dans une ville de trouver un lieu pour ne pas être seuls. Il est un lieu d’accueil où les habitués et les autres se retrouvent, sans que la différence d’âge soit un problème pour sympathiser. Selon Bihl-Willette, les propriétaires et parfois les serveurs et serveuses ont un rôle important dans leur établissement pour leurs clients : « ils doivent être des gens sincères et directs : ils doivent s’informer de chacun mais, attention, sans aller trop loin » pour ne pas déranger les clients. Où s’assoient les clients dans les bistrots ? Quand on va dans un bistrot, on constate que les gens ne s’assoient pas au hasard. Ainsi, la place au bar est en rapport avec le fait d’être un habitué de l’établissement. Par exemple, Marc, qui va au café La Marine depuis quatre ans, s’installe toujours au bar pour pouvoir parler avec le serveur. Les clients de passage préfèrent s’asseoir à une table. Selon le dictionnaire du Petit Robert, la « sociabilité » est la capacité de vivre en société, à entretenir des relations humaines agréables et à rechercher la compagnie des autres. Or, assurément, le café joue ce rôle dans la vie quotidienne. Le livre de Bihl-Willette montre combien le bistrot est un lieu de rencontre, d’échange, bref, de sociabilité. Dans ces établissements, les gens développent des relations amicales avec les propriétaires et serveurs, mais aussi avec les autres clients. Pour Luc Bihl-Willette, les gens qui viennent au bistrot forment une petite famille. Ce n’est pas uniquement quatre murs et un toit dans lequel on vient boire un verre quand on a soif, on paie sa boisson, puis on s’en va. C’est pour cette raison qu’on peut regretter qu’aujourd’hui, beaucoup de cafés ferment leurs portes à cause du coût des loyers souvent très élevés pour les propriétaires, en particulier dans les grandes villes.

www.ies-geneve.ch

Questions de compréhension :

1) Qui Bihl-Willette a-t-il interrogé pour écrire son livre sur les cafés ?
2) Quelle est la définition du bistrot que donne la majorité des gens interrogés ?
3) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et citez les passages du texte qui justifient votre réponse :
- D’après le texte, chaque bistrot donne une image de la personnalité du propriétaire.
Justification: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Le rôle du bistrot a beaucoup changé dans le temps.
Justification: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Pour Luc Bihl-Willette, qu’est-ce qu’un bistrot ?
5) Complétez les phrases suivantes :
- Quel est l’avantage du bistrot ? Il permet …
- Comment doivent être les propriétaires et les serveurs ? Ils doivent …
6) Selon l’auteur, quand est-ce qu’un client s’assoit au bar ?
7) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et citez les passages du texte qui justifient votre réponse :
- Les clients qui viennent de temps en temps ont aussi des préférences.
Justification: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Pour Bihl-Willette, le café est bien plus qu’un endroit où l’on prend un verre.
Justification: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTIE C : Production écrite

Časť jazykového testu zameraná na písomný prejav overuje spôsobilosť uchádzača vedieť skoncipovať ucelený text vo francúzštine (minimálne 160 slov). Sleduje sa logická nadväznosť myšlienok, koherencia textu, pravopisná a gramatická správnosť prejavu, ako aj jeho lexikálna a výrazová bohatosť.

Ukážky tém písaného prejavu:

1) Un de vos amis français a la possibilité de suivre des cours de langue pendant un mois à l’étranger. Vous lui écrivez une lettre pour lui expliquer quels seraient les avantages d’un séjour linguistique dans votre pays. Vous vous appuyez sur votre propre expérience car vous avez fait vous-même un séjour linguistique à l’étranger. Vous écrirez un texte détaillé et cohérent de 160 mots minimum.
2) Vous vous êtes disputé(e) avec un(e) autre étudiant(e) de votre cours de français à propos d’un travail que vous aviez à faire ensemble pour le cours de français langue étrangère. Vous êtes maintenant désolé(e) de ce qui s’est passé. Vous écrivez un courriel à un ami(e) français(e) pour lui raconter les faits et lui exprimer vos sentiments. Vous lui demandez conseil. Vous écrivez une lettre construite et cohérente de 160 à 180 mots.
3) Un(e) ami(e) a la possibilité de partir étudier à l’étranger pendant un an. Il/Elle vous demande votre opinion et des conseils pour l’aider à prendre sa décision. Vous lui répondez en lui présentant les avantages et les inconvénients d’une telle expérience. Vous écrirez un texte détaillé et cohérent de 160 mots minimum.

PARTIE D : Compétence grammaticale

Časť jazykového testu zameraná na gramatickú spôsobilosť overuje uchádzačovu schopnosť identifikovať javy jazykového systému francúzštiny, rozumieť jednotlivým špecifikám týchto javov a prakticky ich použiť v rámci cvičení. Táto časť testu overuje gramatické znalosti a vedomosti na úrovni B2.

Ukážky gramatických cvičení:

Passé composé, imparfait et plus-que-parfait : conjuguez les verbes entre parenthèses au temps convenable :

Salut Stéphanie! Tu ne sais pas ce qui .........................(arriver) la fin de la semaine dernière ! Je ......................(aller) à la bibliothèque de l’université quand soudain je ........................(apercevoir) quelqu’un que je   ..................... (ne pas voir) depuis trois ans. Devine qui ! C’ ................. (être) mon ancien petit ami Marco. Tu ...................... (ne pas l'aimer) beaucoup, je crois. Tu te rappelles, nous ...............................(faire) sa connaissance pendant que je ..............................(travailler) à la boulangerie-pâtisserie près de chez moi. C' ..................(être) un des clients réguliers. Il .........................(aimer) beaucoup les pâtisseries! Ça ...................(faire) bien longtemps que nous .........................(ne pas se voir).

Conjuguez le verbe entre parenthèses au mode verbal qui est exigé après les conjonctions suivantes :

pour que : nous ................ (faire)
après que : ils .................... (savoir)
lorsque : tu ................. (prendre)
jusqu’à ce que : vous .................. (devoir)
bien que : je ..................... (être)
si : elle ...................... (venir)

Encerclez la lettre correspondant à la phrase dans laquelle le mot ou le groupe de mots souligné présente une erreur :

1.
a) La proposition a été unanimement approuvée par les personnes présentes à la réunion.
b) La responsable du projet l’a clairement exposée, sa vision du problème.
c) Les différentes tâches à accomplir, ils se les sont partagés lors de la dernière réunion.
d) Tous les employés, la réceptionniste incluse, auront une augmentation de salaire.

2.
a) Ces éditeurs ont publié moins d’ouvrages littéraires qu’ils ne l’avaient planifié.
b) Des pièces pour enfants, Lorraine en a créées cinq jusqu’à maintenant.
c) Deux comédiennes se sont associées pour créer des pièces de théâtre pour enfants.
d) La scène finale de ce drame historique, je ne l’ai pas encore lue.

3.
a) Elle se tient au courant des innovations dans ces secteurs d’activités.
b) En dehors de l’enseignement, elle aurait aussi aimé travailler comme esthéticienne.
c) Le nouvel enseignant règle son réveille à 6 h pour s’assurer de ne pas être en retard à l’école.
d) Sa toute première journée à l’école a été épuisante.

Réécrivez le texte suivant au pluriel :

Au zoo, un lion féroce, roi de la jungle, est enfermé derrière de solides barreaux. Cet animal captif tourne des heures entières dans son étroite cage. Un guépard fatigué allonge son corps souple et sommeille l'oeil mi-clos. Le spectateur curieux contemple cet animal sauvage. Mais moi, je suis un garçon prudent et je passe rapidement devant cet endroit dangereux.

Mettez les mots en ordre pour former les phrases :

1. son / Dans / cuisinier / cuisine / attache / un / bon / tablier / la
    →
2. marteau / cogne / un / son / clou / charpentier / Le / avec
    →
3. goutte / sa / de / robe / Une / tombe / sang / sur
    →
4. pensais / pas / vous / si / ne / je / arriveriez / tard / que
    →