Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Psychológia

Štúdium psychológie je koncipované ako jednoodborové, bakalárske a magisterské štúdium v trvaní troch a dvoch rokov. Študentom poskytuje základné poznatky z teórie psychológie, najmä všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, psychológie osobnosti, experimentálnej psychológie, biopsychológie a psychologickej metodológie. Vo vyšších ročníkoch je štúdium orientované viac na vedomosti a praktické zručnosti z aplikovaných psychologických disciplín, ako sú klinická psychológia, pracovná psychológia, poradenská psychológia, sociálna psychológia, pedagogická a školská psychológia.

Štúdium psychológie zahŕňa pomerne široký rozsah disciplín. Od uchádzača sa preto očakávajú zodpovedajúce predpoklady. Na jednej strane sa tieto predpoklady prekrývajú s tými, ktoré sú potrebné pre štúdium prírodovedných disciplín, ako je matematika, biológia, a na druhej strane s tými, ktoré vyžaduje štúdium filozofických a spoločenskovedných disciplín, ako sú jazyky, filozofia, sociológia a pod. Navyše, s ohľadom na budúce profesionálne pôsobenie, sú nevyhnutné isté osobnostné predpoklady uchádzača, najmä jeho osobná integrita, komunikačné schopnosti a schopnosť empatie. Štúdium psychológie sa neodporúča ako prostriedok vlastnej psychoterapie. Študijný program psychológie neobsahuje žiadne ezoterické disciplíny, ani psychotroniku.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

1. Test všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov, ktorú realizuje Filozofická fakulta  UK

Skúška špecifických predpokladov pre štúdium psychológie bude zameraná na otestovanie vedomostí z oblasti psychológie. Z formálneho hľadiska pôjde o vedomostný test zo základných poznatkov a pojmov psychológie v rozsahu učebných osnov psychológie pre gymnáziá (viď povinná literatúra).

 

POVINNÁ LITERATÚRA

Kern, H. a kol.: Přehled psychologie. Portál, 2015.
Říčan, P. : Psychologie, Portál, 2013.
Hill, G.: Moderní psychologie. Portál, 2004.
Košč, M.: Základy psychológie. SPN – Mladé letá, 2006.

ODPORÚČANÁ    LITERATÚRA

Attkinson, R. L., Attkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoexema, S.: Psychologie. Victoria Publishing Praha 1995. (rozšírený prehľad o psychológii)
Hunt, M.: Dějiny psychologie. Portál, 2010.
Kolektív (preklad: Žuchová, S.): Psychológia pre násťročných. Ikar, 2015.
Kniha psychologie. Universum, 2014.

 

PRÍKLADY MODELOVÝCH OTÁZOK

1.  Hlavným predstaviteľom behaviorizmu je:

    a) Freud           b) James         c) Wundt         d) Watson        e) Koffka          

     f) Wertheimer

2. Doba, ktorá uplynie medzi začiatkom pôsobenia podnetu na organizmus a začiatkom jeho odpovede (napr. pichnutie ihlou - odtiahnutie ruky) sa nazýva:

    a) čas latencie              b) reakčný čas            c) predperióda            d) postperióda

    e) čas pohybu               f) asociačný čas

  1. Medzi základné psychologické disciplíny patrí

a)      Klinická psychológia
b)     
Školská psychológia
c)     
Sociálna psychológia
d)     
Forenzná psychológia
e)     
Poradenská psychológia

  1. Abraham Maslow a Carl Rogers sú známi ako predstavitelia

a)      Individuálnej psychológie
b)     
Psychoanalýzy
c)     
Korelačného prístupu k osobnosti
d)     
Experimentálnej tradície v psychológii osobnosti
e)     
Humanistickej psychológie

      5. Za najvýznamnejšiu charakteristiku osobnosti, ktorá vedie k odolnosti voči stresu sa považuje

a)      Coping
b)     
Duševná hygiena
c)     
Inteligencia
d)     
Salutogenéza
e)     
Nezdolnosť – hardiness

     6. Chorobným zmenám psychických javov sa venuje najmä

a)      Psychometria
b)     
Biopsychológia
c)     
Psychobiológia
d)     
Psychofyzika
e)      Psychopatológia