Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Portugalský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo  a tlmočníctvo

 

Štúdium portugalského jazyka a kultúry sa skladá z troch skupín študijných predmetov:

A/ lingvistika (s aplikovaným výkladom): fonológia a fonetika PJ, morfológia a syntax PJ, lexikológia a slovná zásoba PJ, štylistika PJ, odborná terminológia,

B/ civilizácia: geografia a dejiny Portugalska a lusofónnych krajín, ich reálie, kultúra a literatúra,

C/ jazyková zručnosť: ústny a písomný prejav, odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Študent sa môže orientovať viac na preklad (odborný alebo umelecký) alebo na tlmočenie, podľa vlastných dispozícií.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v spoločenských ustanovizniach, diplomacii, európskych inštitúciách, cestovnom ruchu, médiách, redakciách a vydavateľstvách, v súkromnom sektore (domáce a zahraničné firmy), rozhodnúť sa pre povolanie súdneho tlmočníka, resp. prekladateľa. 

Znalosť portugalského jazyka sa nevyžaduje. Pre úspešné zvládnutie počiatočných fáz štúdia sa odporúča zorientovanie v kultúre a reáliách lusofónnych krajín.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.