Politológia

Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka akreditované štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v odbore politológia.

Obsah štúdia:

Zloženie študijných programov pokrýva základné oblasti skúmania politiky a je plne kompatibilné so štúdiom politológie na univerzitách v západnej Európe. Prednášajúci, ktorí vedú kurzy na Katedre majú rozsiahle skúsenosti s vyučovaním, výskumom a publikovaním doma a v zahraničí.

Kladieme dôraz aj na zručnosti, ktoré sú potrebné pre uplatnenie našich absolventov na trhu práce. Naše študijné metódy pomáhajú rozvíjať samostatné analytické schopnosti a riešenie problémov, ale aj osobnostné dispozície dôležité pre tímovú prácu. Študenti sa učia nielen tvorivo myslieť, ale i prezentovať svoju prácu profesionálnym a presvedčivým spôsobom. Počas štúdia majú študenti možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí a výskumné stáže na Slovensku na verejných a súkromných inštitúciách.

Hlavným vyučovacím jazykom je slovenčina. Nevyhnutným predpokladom na štúdium je ale znalosť anglického jazyka, ktorý je hlavným jazykom politológie na svete. V rámci kurzov pracujeme s novými textami a poznatkami súčasného medzinárodného výskumu. Študenti vďaka tomu  získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup k najnovším výsledkom výskumu medzinárodnej úrovne. Prvé štyri semestre Bc. štúdia študenti absolvujú špecializované kurzy odbornej angličtiny, ktoré im pomôžu zlepšiť ich prácu s anglickými textami. Bakalársky študijný program ponúka v rámci Filozofickej fakulty aj štúdium ďalších cudzích jazykov.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi katedry nachádzajú uplatnenie v rozličných oblastiach. Podľa prieskumu absolventov katedry z rokov 2002-2007 (109 respondentov, t.j. 75% všetkých absolventov v tomto období) približne tretina z nich pracuje v oblasti verejnej správy, ďalšia tretina v médiách a asi 13% absolventov v mimovládnom sektore. Niektorí absolventi pokračujú v štúdiu na prestížnych európskych a amerických univerzitách, časť z nich sa uplatnila aj v ďalšom politologickom výskume (univerzity, výskumné centrá a think- tanky). Podľa štatistiky Ministerstva školstva dosahovala miera zamestnanosti našich absolventov 96,6% (Min školstva, 2011).

Viac informácií o štúdiu politológie môžu záujemcovia nájsť na webových stránkach http://fphil.uniba.sk/politologia/, sociálnej sieti: http://fb.com/politologiaUK alebo u vedúceho katedry Doc. Erika Láštica na erik.lasticuniba.sk

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program politológia budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.