Politológia

Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka akreditované štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v odbore politológia.

Obsah štúdia:

Zloženie študijných programov pokrýva základné oblasti skúmania politiky a je plne kompatibilné so štúdiom politológie na univerzitách v západnej Európe. Prednášajúci, ktorí vedú kurzy na Katedre majú rozsiahle skúsenosti s vyučovaním, výskumom a publikovaním doma a v zahraničí.

Kladieme dôraz aj na zručnosti, ktoré sú potrebné pre uplatnenie našich absolventov na trhu práce. Naše študijné metódy pomáhajú rozvíjať samostatné analytické schopnosti a riešenie problémov, ale aj osobnostné dispozície dôležité pre tímovú prácu. Študenti sa učia nielen tvorivo myslieť, ale i prezentovať svoju prácu profesionálnym a presvedčivým spôsobom. Počas štúdia majú študenti možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí a výskumné stáže na Slovensku na verejných a súkromných inštitúciách.

Hlavným vyučovacím jazykom je slovenčina. Nevyhnutným predpokladom na štúdium je ale znalosť anglického jazyka, ktorý je hlavným jazykom politológie na svete. V rámci kurzov pracujeme s novými textami a poznatkami súčasného medzinárodného výskumu. Študenti vďaka tomu  získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup k najnovším výsledkom výskumu medzinárodnej úrovne. Prvé štyri semestre Bc. štúdia študenti absolvujú špecializované kurzy odbornej angličtiny, ktoré im pomôžu zlepšiť ich prácu s anglickými textami. Bakalársky študijný program ponúka v rámci Filozofickej fakulty aj štúdium ďalších cudzích jazykov.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi katedry nachádzajú uplatnenie v rozličných oblastiach. Podľa prieskumu absolventov katedry z rokov 2002-2007 (109 respondentov, t.j. 75% všetkých absolventov v tomto období) približne tretina z nich pracuje v oblasti verejnej správy, ďalšia tretina v médiách a asi 13% absolventov v mimovládnom sektore. Niektorí absolventi pokračujú v štúdiu na prestížnych európskych a amerických univerzitách, časť z nich sa uplatnila aj v ďalšom politologickom výskume (univerzity, výskumné centrá a think- tanky). Podľa štatistiky Ministerstva školstva dosahovala miera zamestnanosti našich absolventov 96,6% (Min školstva, 2011).

Viac informácií o štúdiu politológie môžu záujemcovia nájsť na webových stránkach http://fphil.uniba.sk/politologia/, sociálnej sieti: http://fb.com/politologiaUK alebo u vedúceho katedry Doc. Erika Láštica na erik.lasticuniba.sk

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program politológia budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili celoštátneho kola Olympiády ľudských práv alebo Dejepisnej olympiády na celoštátnej úrovni, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.