Pedagogika

Katedra pedagogiky je najstaršie pracovisko odboru pedagogika aj učiteľstva akademických predmetov v SR. V súčasnosti ponúka jednoodborové bakalárske, magisterské štúdium, externé doktorandské štúdium a tiež rigorózne štúdium.

Bakalársky stupeň štúdia ponúka študentom prostredníctvom povinne voliteľných a voliteľných predmetov informácie z pedagogických vied ako je všeobecná pedagogika, teória výchovy, didaktika, dejiny pedagogiky, sociálna pedagogika a pedagogika 20.storočia. Ponúka aj poznatky z príbuzných filozofických, sociologických a psychologických vied. Toto štúdium vytvára predpoklady pre výkon profesie asistent učiteľa, vychovávateľ, animátor voľného času.

Magisterský stupeň ponúka študentom poznatky zo špecializovaných disciplín školskej a sociálnej pedagogiky. Štúdium prehlbuje poznatky z pedagogických vied, umožňuje výber špecializácie v štúdiu vybraných otázok školskej a sociálnej pedagogiky. V zameraní školská pedagogika sa štúdium orientuje na poznanie metodológie vied o výchove, didaktických problémov škôl, alternatívnych pedagogických smerov, školských systémov v zahraničí, orientáciu v diagnostike, v utváraní komunikačných a manažérskych kompetencií. V zameraní sociálna pedagogika sa štúdium orientuje na poznanie, teórie, histórie a inštitucionalizácie sociálnej pedagogiky, tiež na poznanie metód práce s jednotlivými cieľovými skupinami.

Štúdium tiež  umožňuje kreovať svoj vzdelávací profil predmetov príbuzných vied. Absolventi školskej pedagogiky môžu pracovať ako výskumní pracovníci, odborníci v poradenstve, v metodických centrách. Absolventi sociálnej pedagogiky môžu pracovať ako sociálni pedagógovia v školách, v poradenských centrách, v detských domovoch, v štátnej správe, v inštitúciách tretieho sektora. Môžu sa uplatniť aj ako pedagógovia rodiny, výchovní poradcovia v poradenských a preventívnych centrách, sociálno-výchovní pracovníci a odborníci pre oblasti výchovy, prevýchovy, prevencie v štátnych a neštátnych inštitúciách.

Štúdium pedagogiky oboch stupňov má za cieľ pripraviť stabilizovanú osobnosť, ktorá rozumie problémom výchovy, vzdelávania, starostlivosti a pomoci deťom, mládeži a dospelým. Mala by disponovať takými schopnosťami a zručnosťami ako sú racionálna a emocionálna inteligencia, kritické myslenie, rozvaha, objektívnosť, racionálne vyhodnocovanie situácií, citlivosť, asertívna komunikácia, empatia. Študijný program je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú vzťah k problematike výchovy a vzdelávania, majú osobnostné predpoklady pre prácu s deťmi, mládežou a majú predpoklady pre spravodlivé a humánne riešenie životných a pedagogických situácií.  

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program pedagogika budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.