Pedagogika

Katedra pedagogiky je najstaršie pracovisko odboru pedagogika aj učiteľstva akademických predmetov v SR. V súčasnosti ponúka jednoodborové bakalárske, magisterské štúdium, externé doktorandské štúdium a tiež rigorózne štúdium.

Bakalársky stupeň štúdia ponúka študentom prostredníctvom povinne voliteľných a voliteľných predmetov informácie z pedagogických vied ako je všeobecná pedagogika, teória výchovy, didaktika, dejiny pedagogiky, sociálna pedagogika a pedagogika 20.storočia. Ponúka aj poznatky z príbuzných filozofických, sociologických a psychologických vied. Toto štúdium vytvára predpoklady pre výkon profesie asistent učiteľa, vychovávateľ, animátor voľného času, manažér vzdelávania, špecialista na vzdelávanie vo firemnom prostredí.

Magisterský stupeň ponúka študentom poznatky zo špecializovaných disciplín školskej a sociálnej pedagogiky. Štúdium prehlbuje poznatky z pedagogických vied, umožňuje výber špecializácie v štúdiu vybraných otázok školskej a sociálnej pedagogiky. V zameraní školská pedagogika sa štúdium orientuje na poznanie metodológie vied o výchove, didaktických problémov škôl, alternatívnych pedagogických smerov, školských systémov v zahraničí, orientáciu v diagnostike, v utváraní komunikačných a manažérskych kompetencií. V zameraní sociálna pedagogika sa štúdium orientuje na poznanie, teórie, histórie a inštitucionalizácie sociálnej pedagogiky, tiež na poznanie metód práce s jednotlivými cieľovými skupinami.

Štúdium tiež  umožňuje kreovať svoj vzdelávací profil predmetov príbuzných vied. Absolventi môžu pracovať ako výskumní pracovníci, odborníci v poradenstve, v metodických centrách, metodici vzdelávania alebo špecialisti na vzdelávanie vo firemnom prostredí. Ďalej môžu pracovať ako sociálni pedagógovia v školách, v poradenských centrách, v detských domovoch, v štátnej správe, v inštitúciách tretieho sektora. Môžu sa uplatniť aj ako pedagógovia rodiny, výchovní poradcovia v poradenských a preventívnych centrách, sociálno-výchovní pracovníci a odborníci pre oblasti výchovy, resocializácie, prevencie v štátnych a neštátnych inštitúciách.

Štúdium pedagogiky oboch stupňov má za cieľ podporiť  stabilizovaný rozvoj osobnosti (profesionála), ktorý rozumie problémom výchovy, vzdelávania, starostlivosti a pomoci deťom, mládeži a dospelým. Predpokladom je, že absolvent disponuje takými schopnosťami a zručnosťami ako sú racionálna a emocionálna inteligencia, kritické myslenie, rozvaha, objektívnosť, racionálne vyhodnocovanie situácií, citlivosť, asertívna komunikácia, empatia. Študijný program je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú vzťah k problematike výchovy a vzdelávania, majú osobnostné predpoklady pre prácu s deťmi, mládežou, dospelými a majú predpoklady na zvládnutie životných a pedagogických situácií. 

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program pedagogika budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.