Nemecký jazyk a kultúra

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším a najväčším akademickým germanistickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená  roku 1923 a tradične vzdeláva budúcich učiteľov nemeckého jazyka, ako aj prekladateľov a tlmočníkov vždy v kombináciách nemčina, švédčina alebo holandčina s iným cudzím jazykom. Katedra ponúka štúdium na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni.

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Bakalársky stupeň (3 roky) má prehľadový charakter. Je zameraný na štúdium jazykovedných predmetov, dejín nemeckej literatúry ako aj na dejiny a reálie nemeckojazyčných krajín. V druhom a treťom ročníku sa študenti zoznamujú so základmi prekladu a tlmočenia. Nevyhnutným predpokladom na zvládnutie týchto disciplín je jazyková príprava v rámci praktických jazykových cvičení na úrovni B2 až C1. Keďže tlmočenie i preklad prebiehajú vždy medzi cudzím jazykom a slovenčinou, veľký dôraz sa kladie na ovládanie slovenského jazyka (pre cudzincov minimálne na úrovni C1). Absolvent bakalárskeho stupňa sa môže uchádzať o štúdium na magisterskom stupni tak v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo, ako aj v odbore Učiteľstvo akademických predmetov.

V magisterskom stupni (2 roky) sa študent po teoretickej a praktickej stránke špecializuje na translatologické disciplíny (odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie) a rozširuje si poznanie o modernej literatúre a kultúre nemeckojazyčných krajín ako aj o vybraných jazykovedných disciplínach. Výučba prebieha na úrovni C2, a to v nemeckom i v slovenskom jazyku.

Profilovými predmetmi zo stredoškolského štúdia sú nemecký jazyk a slovenský jazyk.

Možnosti uplatnenia v praxi: Absolventi sa uplatňujú predovšetkým ako prekladatelia a tlmočníci v rôznych oblastiach. Po absolvovaní štúdia môžu pracovať ako tlmočníci a prekladatelia nielen vo vrcholných inštitúciách na vládnej či parlamentnej úrovni, ale aj v Európskej komisii, Európskom parlamente, v pobočkách zahraničných bánk a finančných inštitúcií na Slovensku, v diplomacii, ale aj ako prekladatelia, redaktori či editori vo vydavateľskej sfére. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium. Štúdium ponúka na všetkých troch stupňoch bohaté možnosti zahraničných študijných pobytov.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy, ktoré majú v kombinácii nemecký jazyk a kultúru (s výnimkou študijného programu anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra a študijného programu nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, kde bude test všeobecných študijných predpokladov nahradený testom z druhého jazyka) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu z nemeckého  jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite našu webovú stránku: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/ alebo facebookovú stránku katedry https://www.facebook.com/Katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-%C5%A1kandinavistiky-FiF-UK-1695299114054372/, prípadne kontaktujte vedúceho katedry, doc. Jozefa Tancera: jozef.tanceruniba.sk.