Muzikológia

Uvažovanie o hudbe je oddávna súčasťou našej európskej kultúry. Otázky pôvodu hudby, jej zákonov, vplyvu na ľudskú dušu pútali pozornosť hudobníkov, ale aj filozofov a iných učencov už od staroveku. V rámci bakalárskeho študijného programu Muzikológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  sa študenti oboznamujú s všetkými troma základnými oblasťami odboru: dejinami hudby, etnomuzikológiou (teóriou ľudovej a tradičnej hudby) a systematickou muzikológiou (zahŕňajúcou hudobnú teóriu, estetiku, psychológiu, akustiku a viacero ďalších oblastí).

Veľká pozornosť sa tradične venuje „klasickej“ hudbe, okrem toho sa však študenti zoznamujú aj s folklórom, populárnou hudbou, jazzom a najnovšími hudobnými smermi. Nechýbajú praktické hudobné predmety ako Collegium musicum, klavírna hra a hra partitúr, ako aj odbory praktickej aplikácie muzikológie: počítačová muzikológia, hudobná kritika, hudobný manažment, koncertná a operná dramaturgia či hudobná muzeológia. Študenti majú možnosť absolvovať stáže v hudobných inštitúciách, agentúrach a v rámci festivalov, ako aj doplnkové pedagogické štúdium.

Kurzy v slovenčine a angličtine vedú pedagógovia katedry a externí pedagógovia – domáci aj zahraniční odborníci z akademických pracovísk i z praxe. Každý rok viacerí naši študenti absolvujú študijné pobyty v zahraničí (v rámci programu Erasmus+ a iných štipendijných programov).

Bakalársky študijný program muzikológia je akreditovaný ako jednoodborový, ale tiež v kombinácii s iným odborom: etnológiou, históriou a germanistikou. Študenti dvojodborového štúdia majú študijný plán na Katedre muzikológie vhodne upravený a zoštíhlený, s ohľadom na danú kombináciu.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Muzikológiu prichádzajú študovať absolventi konzervatórií, ale aj gymnázií a rôznych iných stredných škôl, ktorí sa v hudbe vzdelávali na ZUŠ. Tým poskytujeme na bakalárskom stupni veľmi dobrý výcvik v hudobných a hudobno-teoretických zručnostiach, takže pri troche snahy v tejto oblasti úspešne dobiehajú konzervatoristov.

Rozhodujúcim predpokladom na štúdium je záujem o hudbu a kultúru. Budúci študent muzikológie samozrejme urobí dobre, keď sa bude zdokonaľovať v rozoznávaní počutých intervalov a akordov (aj s pomocou aplikácií dostupných pod heslom „solfeggio“) a v čítaní notového textu, keď bude počúvať veľa rôznej hudby a študovať literatúru o hudbe (niekoľko tipov je uvedených na konci tejto informácie). Šance na produktívne strávený čas počas štúdia a na dobré uplatnenie v praxi zvyšuje aj dobrá znalosť cudzích jazykov: v prvom rade angličtiny, na druhom mieste nemčiny, prípadne aj taliančiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny atď.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi bratislavskej Katedry muzikológie sa úspešne uplatňujú v najrôznejších profesionálnych oblastiach, a to na Slovensku i v zahraničí (možnosť ich uplatnenia v zahraničí zvyšuje fakt, že časť predmetov sa vyučuje v angličtine). Niektorí z nich vyučujú na vysokých a stredných školách a na základných umeleckých školách. Iní sa stanú rozhlasovými a televíznymi redaktormi, redaktormi v odborných časopisoch, ale aj v kultúrnych oddeleniach denníkov, dramaturgmi, promotérmi a manažérmi hudobných inštitúcií, divadiel, agentúr, festivalov. Niektorí z absolventov si nájdu svoje miesto na vedeckých pracoviskách, ako je napríklad Ústav hudobnej vedy SAV, resp. v špecializovaných knižniciach, archívoch, múzeách a regionálnych kultúrnych inštitúciách. Absolventom muzikológie sa otvára aj vzrušujúca cesta nezávislých kultúrnych aktivít na pôde občianskych združení a neziskových organizácií.. A napokon sú aj takí, pre ktorých sa muzikológia stane skôr rozširujúcim štúdiom, jedným zo stupienkov na ich ceste k zrelosti a úspešnej kariére praktických hudobníkov.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program muzikológia budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

 

TIPY NA ČÍTANIE PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

Hudobná teória:
Burlas, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava, SPN 1967; Žilina, Žilinská univerzita 2006.
Suchoň, Eugen – Filip, Miroslav: Stručná náuka o hudbe. Bratislava, Opus 1987.

Dejiny hudby:
Hrčková, Naďa (ed.): Dejiny hudby I–VI. Bratislava, Orman (zv. I, 2003), Ikar (ostatné zväzky, od 2005).
Burkholder, Peter – Grout, Donald Jay – Palisca, Claude V.: A History of Western Music. New York, W. W. Norton & Company 2014.
Ross, Alex: Zbýva je hluk. Praha, Argo 2012.

Etnomuzikológia:
Elschek, Oskár – Elscheková, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava, Hudobné centrum 2005.

Hudba, neurológia, psychológia:
Sacks, Oliver: Musicophilia. Praha, Dybbuk 2015.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Veľa ďalších informácií je dostupných na stránkach Katedry muzikológie, na stránke muzikologia.sk a na facebooku: muzikológia FIFUK, resp. na adrese muzikologiafphil.uniba.sk.