Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Muzeológia - Pedagogika

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program muzeológia – pedagogika (múzejná pedagogika) sa otvára prvýkrát vzhľadom na rastúci význam kultúrneho dedičstva v našej spoločnosti a potreby ďalšieho rozvoja pamäťových a kultúrnych inštitúcií v Slovenskej republike. Keďže Filozofická fakulta UK úzko spolupracuje s pamäťovými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, vznik tohto medziodborového štúdia bol logickým krokom, vychádzajúcim najmä z múzejnej praxe. Tá vyžaduje flexibilne a odborne pripravených absolventov, zameraných najmä pre prácu s hmotnými prameňmi našej minulosti, nielen ako s prameňmi pre dejiny spoločnosti, ale rovnako aj z hľadiska uchovania hodnôt kultúrneho dedičstva našej krajiny pre budúce generácie v širšom kultúrno-spoločenskom a historickom kontexte  národných,  európskych, prípadne aj svetových dejín. Muzeológia – pedagogika, teda múzejná pedagogika je v posledných rokoch v strednej Európe najintenzívnejšie sa rozvíjajúcim smerom múzejnej činnosti. Vzťahuje sa predovšetkým na kultúrno-výchovnú a edukačnú prácu s návštevníkom formou neformálneho  a zážitkového vzdelávania v múzejnom a mimo múzejnom prostredí. Nadväzuje najmä na prezentačnú činnosť pamäťových inštitúcií a v tejto oblasti napomáha k interpretácii prezentovaných javov. Pri štúdiu základných pedagogických princípov je stále výnimočný Komenského princíp názornosti a aplikácia aktivizujúcich metód s cieľom nadobudnúť poznatky aj v neformálnom edukačnom prostredí. Absolventi  získajú špecifické profesijné kompetencie – odborné, didaktické, diagnostické, komunikačné, manažérske –  ako aj  schopnosti vytvárať aktivizujúce a kvalitné edukačné programy pre rôzne vekové kategórie i rôzne typy škôl, a to na základe pochopenia špecifiká rôznych  o vekových kategórií z psychologicko-pedagogického hľadiska a osvojenia si  najnovších didaktických trendov. Ide o cielené využívanie kultúrnych inštitúcií k priamym vzdelávacím aktivitám a činnostiam a rozširovať tak spoluprácu škôl a múzeí a galérií.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program muzeológia – pedagogika je vhodný najmä pre uchádzačov, ktorí majú pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvo, dejinám, kultúrnym a pamäťovým inštitúciám, ale rovnako aj k vzdelávaniu a práci s verejnosťou. Dobrým predpokladom pre štúdium tohto študijného programu sú solídne znalosti zo stredoškolského učiva z dejepisu, náuky o spoločnosti, vzťah alebo skúsenosti s prácou s deťmi, vzťah k umeniu a dejinám umenia, ale tiež kreativita a komunikatívnosť uchádzača.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi medziodborového študijného programu muzeológia – pedagogika ovládajú základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným dokladom minulosti, poznajú genézu uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti a jeho formy. Disponujú znalosťami pre výkon základnej, najmä prvostupňovej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v muzeografickej rovine, ako aj znalosťou slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte, dejín vývoja spoločnosti a sú schopní aplikovať základné metódy historických vied najmä v múzeách a ostatných pamäťových/kultúrnych inštitúciách. Dôraz medziodborového štúdia smeruje k práci s verejnosťou, k interpretácii prezentačnej činnosti pamäťových inštitúcií. Základnou pracovnou pozíciou absolventov je pozícia múzejného pedagóga ako kreatívneho, tvorivého špecializovaného pracovníka, ktorý pripravuje a realizuje múzejno-pedagogické aktivity a vzdelávacie programy, workshopy.

Absolventi budú pracovať napríklad ako:

·         múzejní pedagógovia ‒ odborní zamestnanci múzeí pre výkon múzejno-pedagogického poslania neformálnej výučby pamäťových a kultúrnych inštitúcií
·         odborní špecialisti na múzejnú prezentáciu a múzejnú komunikáciu, dokumentaristi a kurátori múzejných (tiež galerijných) zbierok
·         správcovia depozitárov
·         autori, lektori a animátori edukačných programov
·         facilitátori neformálneho vzdelávania
·         manažéri edukačných stratégií, participácia na tvorbe školských vzdelávacích programov
·         teoretici, ktorí dokážu reflektovať a propagovať problematiku múzejnej pedagogiky a aktívna spolupráca múzeí, galérií s rôznymi typmi škôl

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program muzeológia – pedagogika budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.