Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Muzeológia je vedná disciplína, ktorá skúma špecifický vzťah človeka k svetu, uchovávací vzťah človeka k hmotným dokladom minulosti. Zaoberá sa uchovávaním výtvorov prírody a človeka vybraných vo verejnom záujme do múzejných zbierkových fondov a pamiatkového fondu ako kultúrnotvorných zložiek kultúrneho bohatstva. Ako prierezová veda o kultúrnom dedičstve pritom využíva metodologický a poznávací prístup viacerých disciplín, predovšetkým histórie.

Študijný program muzeológia a kultúrne dedičstvo sa opiera o vybrané disciplíny muzeológie, monumentológie a vedy o kultúrnom dedičstve (archívnictvo, pomocné vedy historické, história, knihoveda, archeológia, dejiny umenia, etnológia, kulturológia), ale aj disciplíny aplikované, zamerané na formy odborných činností v múzeách a galériách, ako aj v ďalších pamäťových inštitúciách (knižnice, archívy) na ochranu kultúrneho dedičstva (tvorba fondov, evidencia a dokumentácia, konzervácia, prezentačná činnosť, atď.).

Štúdium muzeológie a kultúrneho dedičstva na FiF UK je jednoodborové, bakalárske, t.j. v dĺžke 6 semestrov a následne naň nadväzuje magisterské štúdium v dĺžke 4 semestrov. Počas štúdia je možnosť špecializácie na oblasť muzeológie a monumentológie (ochrana pamiatok), na ktoré sú orientované aj záverečné bakalárske práce.

Absolventi študijného programu si počas štúdia osvoja základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným dokladom minulosti, oboznámia sa s genézou uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti (zberateľstvo, hmotné pamiatky minulosti) a jeho formami, resp. súčasnými trendmi, metódami práce príbuzných, podporných vedných disciplín, s legislatívnymi normami a medzinárodnými dokumentmi o ochrane kultúrneho dedičstva. Získajú prehľad o dejinách Slovenska aj v širšom európskom, či svetovom kontexte. Osvoja si i praktické zručnosti prostredníctvom odbornej praxe v inštitúciách na ochranu kultúrneho dedičstva. Poslucháči sa počas štúdia zúčastňujú domácich i zahraničných odborných poznávacích exkurzií a absolvujú odbornú prax v múzeách. Bakalársky stupeň štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva dáva dôraz na prípravu kurátorov historických zbierok v múzeách a prácu so zbierkovým predmetom (rovina muzeografická). Aj z tohto dôvodu sú vhodným základom pre toto štúdium ako profilujúce predmety na stredných školách absolvovanie maturity z dejepisu, náuky o spoločnosti, prípadne dejín umenia a umenia a kultúry.

Absolventi študijného programu muzeológia a kultúrne dedičstvo sa svojimi teoretickými, metodickými a praktickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatnia predovšetkým ako odborní pracovníci v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok, v múzeách a galériách, najmä v oblasti aplikovaných disciplín (odborná ochrana a správa, propagácia, základný manažment kultúrnych inštitúcií), v štátnej správe a samospráve, osvetových pracoviskách, masmédiách a v občianskych združeniach, v zariadeniach cestovného ruchu.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program muzeológia a kultúrne dedičstvo budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.