Marketingová komunikácia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Štúdium marketingovej komunikácie na FiFUK vzniklo (pod označením propagácia) ako prvé svojho druhu na Slovensku. Zahŕňa v sebe nielen oblasť reklamy a propagácie, ale aj ďalších zložiek marketingovej komunikácie, t.j. public relations, direct marketing, podporu predaja atď. Cieľom výučby je príprava kvalifikovaných pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie (manažér reklamy, reklamný textár, scenárista, odborník  pre styk s klientom a pod.). Nárokom na absolventa v praxi zodpovedajú aj jednotlivé študijné disciplíny z oblasti teórie a histórie reklamy, propagácie a im príbuzných oblastí. Dôraz je preto položený okrem odborných predmetov (tvorba propagačných prostriedkov, teória a história marketingovej komunikácie) aj na štúdium slovenského jazyka, psychológie, sociológie reklamy, rečovej komunikácie, umenovedy atď. Nevyhnutnou súčasťou sú aj ekonomické disciplíny, ako je napr. marketing. Podobný význam majú aj základy teoretických a praktických poznatkov z oblasti public relations, výstavníctva a scenáristky. Doplňujúci charakter majú ďalšie študijné okruhy, ako je právo a etika reklamy, problematika reklamných agentúr, reklamnej grafiky, hudby v reklame, aranžovania, estetiky a pod. Uchádzač o štúdium by mal mať dobré  komunikačné i organizačné schopnosti, všeobecný spoločensko-politický prehľad, pozitívny vzťah k literatúre a jazyku vôbec, ako  aj k výtvarnej výchove. Absolventi tohto odboru majú dobré  uplatnenie v reklamných agentúrach, v agentúrach public relations, ďalších oblastiach marketingovej komunikácie, ako aj v propagačných či marketingových oddeleniach ekonomických subjektov i spoločenských organizácií v SR.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Uchádzač o štúdium by mal mať dobré komunikačné i organizačné schopnosti, všeobecný spoločensko-politický prehľad, pozitívny vzťah k literatúre a jazyku vôbec, ako aj k výtvarnej výchove.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi tohto odboru majú dobré uplatnenie v reklamných agentúrach, v agentúrach public relations, ďalších oblastiach marketingovej komunikácie, ako aj v propagačných či marketingových oddeleniach ekonomických subjektov i spoločenských organizácií v SR.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

1. Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov, ktorú realizuje Filozofická fakulta UK

Skúška špecifických predpokladov bude pozostávať z dvoch častí:

A - vlastná tvorba I. (na mieste pohovorov) Uchádzači o štúdium dostanú zadanú tému (výrobok, služba, akcia), napr. hodinky CASIO, boj proti AIDS a pod., ktorú spracujú v priebehu časového limitu do podoby obrazovo-textového inzerátu. Hodnotí sa primárne originalita nápadu, kvalita titulku, resp. sloganu, grafické riešenie, predpokladaná ekonomická účinnosť, ako aj obsahová, jazyková, gramatická a štylistická úroveň textu.

B - vlastná tvorba II. (na mieste pohovorov) Uchádzači o štúdium dostanú cca 5 - 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, disketa...), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Odporúčaná literatúra ku skúške špecifických študijných predpokladov:

HORŇÁK, P. Kreativita v reklamě. Vyd. 1. Zlín: VeRBuM, 2014, 293 s., ISBN 978-80-87500-49-1
HORŇÁK, P . Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 2. rozš. vyd. – Zlín (Česko) : Nakladatelství VeRBuM, 2018. – 398 s. ISBN 978-80-87500-94-1