Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

Príprava absolventa je založená na osvojení si teoretických poznatkov z oblasti súčasného maďarského jazyka a literatúry (základné jazykovedné a literárnovedné disciplíny) a praktických poznatkov z oblasti informačných a komunikačných technológií (multimediálna komunikácia, editorské a vydavateľské práce), pričom veľký dôraz sa kladie na tvorbu pragmatických a umeleckých textov v maďarskom jazyku (kreatívne písanie). Absolventi študijného odboru sa uplatňujú najmä v redakciách vydavateľstiev maďarskej tlače na Slovensku napr. ako editori a korektori, ďalej v umeleckých, kultúrnych a reklamných agentúrach, ale aj v štátnych a verejných inštitúciách a v osvetových centrách. Podmienkou štúdia je maturitná skúška z predmetu maďarský jazyk a literatúra, resp. aktívna znalosť maďarského jazyka.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.