Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

Študijný odbor: filológia

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax je jednoodborový študijný program, ktorého cieľom je pripraviť kvalifikovaných absolventov, ktorí ovládajú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii, z práce v nových médiách a na internete predovšetkým v maďarskom jazyku.

Realizuje sa ako bakalárske trojročné štúdium. Absolvent bakalárskeho stupňa môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Realizáciu študijného programu zabezpečuje Katedra maďarského jazyka a literatúry.

 

OBSAH ŠTÚDIA

Skladba ponúkaných predmetov umožňuje študentom bakalárskeho stupňa ovládať teoretické základy redaktorskej práce v tlači, rozhlase, televízii a internetových periodických tituloch. Príprava absolventa je založená na osvojení si teoretických poznatkov z oblasti súčasného maďarského jazyka a literatúry a praktických poznatkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, pričom veľký dôraz sa kladie na tvorbu pragmatických a umeleckých textov v maďarskom jazyku. Absolventi študijného programu ovládajú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii a z práce v nových médiách a na internete. Vďaka osvojeniu si súčasného maďarského jazyka a základov štýlov verejného styku sú schopní kultivovane sa vyjadrovať v maďarskom jazyku, majú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky a o teórii a praxi redigovania v jednotlivých masových médiách.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Od uchádzačov o štúdium sa očakáva aktívny záujem o kreatívne písanie a záľuba v štúdiu maďarského jazyka a maďarských reálií, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia a komunikatívnosť. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, etika/náuka o spoločnosti. Pre úspešné zvládnutie štúdia je potrebná znalosť maďarčiny na úrovni C1 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti - CEFR). Výučba prebieha v maďarskom jazyku.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent bakalárskeho stupňa môže buď pokračovať na magisterskom stupni, alebo sa môže uplatniť ako asistent vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, ďalej ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách alebo vo firemnom prostredí, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov či ako asistent v agentúrach rôzneho typu, v štátnej a verejnej správe. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili krajského alebo celoštátneho kola súťaží Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) a umiestnili  na 1., 2., alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.