Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Maďarský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Obsah štúdia tvoria všeobecnovzdelávacie predmety a odborné predmety z oblasti literárnej vedy a jazykovedy. Absolventi 1. stupňa (Bc.) štúdia získajú základné teoretické vedomosti z daného študijného odboru  s dôrazom na jeho pragmatický aspekt. Uplatnenie nájdu ako prekladatelia v rôznych orgánoch štátnej správy, v kultúrno-spoločenských inštitúciách a pod. Absolventi druhého stupňa študijného programu si prehlbujú teoretické aj praktické vedomosti v oblasti prekladu a získajú zručnosť v simultánnom a konzekutívnom tlmočení. Majú možnosť rozšíriť si vedomosti v oblasti bilingvizmu a jazykovej kultúry, ako aj teórie prekladu. Absolventi magisterského štúdia sa uplatnia ako prekladatelia v rôznych orgánoch štátnej správy, v kultúrno-spoločenských inštitúciách a taktiež v hospodárskej sfére a v oblasti cestovného ruchu. Podmienkou štúdia je maturitná skúška z predmetu maďarský jazyk a literatúra, resp. aktívna znalosť maďarského jazyka.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.