Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informačné štúdiá

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný odbor informačné štúdiá sa zameriava na prácu s informáciami a dátami, s tradičnými alebo elektronickými dokumentmi, ako aj s databázami, informačnými technológiami, sociálnymi sieťami, a webovými stránkami, v ktorých sa informácie a dáta nachádzajú a vytvárajú. Tento študijný odbor je podobný informatike len do tej miery, že využíva informačné technológie na tvorbu, analýzu a spracovanie informácií a dát, ale nie je zameraný na programovanie. Študijný odbor je na bakalárskom stupni orientovaný na dve oblasti:

- na manažovanie informácií a dát vo všetkých oblastiach spoločnosti (na všetkých oddeleniach firiem v komerčnej sfére, ktoré využívajú a spracúvajú informácie a dáta, napr. konzultačné oddelenia, informačné oddelenia, projektové oddelenia, oddelenia dátovej analytiky a pod.),
- na manažovanie a výskum informácií, dát a dokumentov v inštitúciách, pre ktoré sú informácie, dáta a dokumenty kľúčové (napr. dokumentografické strediská, knižnice, archívy a pod.).

Obe tieto oblasti sú počas štúdia vzájomne prepojené. Práca s informáciami, dátami a dokumentmi konkrétne zahŕňa manažment, vyhľadávanie, analýzu, tvorbu a sprostredkovanie informácií a dát. Štúdium sa preto zameriava na to, ako:

·         efektívne využívať dáta a informácie,
·         vyhľadávať, analyzovať, spracovať, vizualizovať a distribuovať dáta a informácie,
·         navrhovať, dizajnovať a optimalizovať webové stránky, mobilné aplikácie a multimédiá v kontexte ich obsahu (informácií),
·         využívať informačné systémy a databázy pri práci s informáciami a dátami,
·         využívať digitálne médiá, sociálne siete, databázové systémy a informačné technológie v kontexte tvorby, sprístupňovania a využívania informácií.

Teoretické poznatky sú kombinované s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si ich zdokonaľujú v rámci odbornej praxe a praktických cvičení realizovaných v spolupráci s partnerskými firmami a inštitúciami. 

Okrem jednoodborového študijného programu Informačné štúdiá je možné študovať informačné štúdiá aj ako medziodborové štúdium v kombinácii s históriou, germanistikou a muzeológiou.

Študenti bakalárskeho štúdia môžu rozvíjať svoje jazykové schopnosti v najdôležitejších svetových jazykoch počas celého štúdia. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+ a iných schém, pretože fakulta má uzavreté množstvo partnerských zmlúv. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu odboru priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Na študijný program informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou. Štúdium uspokojí predovšetkým požiadavky tých, ktorí majú vzťah k informačným technológiám, novým médiám, práci s textom a informáciami tvorenými pre používateľov.

Na ukončenie bakalárskeho štúdia je potrebné získanie 180 kreditov a úspešné absolvovanie štátnej záverečnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby bakalárskej práce, v ktorej študent tvorivo prezentuje poznatky získané počas štúdia. Študent získava kredity za povinné a výberové predmety, ktoré má možnosť zvoliť si zo širokej ponuky katedry a celej fakulty.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Bakalársky program informačné štúdiá dáva absolventom široké možnosti uplatnenia na trhu práce. Naši absolventi pracujú napríklad ako:

·         dátoví analytici,
·         informační analytici,
·         dizajnéri používateľských rozhraní,
·         informační architekti,
·         znalostní manažéri,
·         analytici sociálnych médií,
·         weboví analytici,
·         konzultanti informačných systémov,
·         knihovníci,
·         systémoví knihovníci,
·         digitálni kurátori,
·         správcovia databáz a informačných zdrojov,
·         dokumentaristi, bibliografi, katalogizátori.

Študenti sú pripravovaní pre rôzne ďalšie pozície v privátnom aj verejnom sektore – ďalšie informácie o uplatnení našich absolventov sú dostupné tu: https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/05_reflexia%20absolventov.pdf
Absolventi môžu pokračovať v magisterskom štúdiu informačné štúdiá.

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite našu webovú stránku: http://fphil.uniba.sk/kkiv/

Tu sa dozviete, kde sa uplatnili naši absolventi a aké konkurenčné výhody na pracovnom trhu získali absolvovaním informačných štúdií: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/pre-uchadzacov-o-informacne-studia/.