Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informačné štúdiá - Muzeológia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program informačné štúdiá muzeológia sa otvára vzhľadom na rastúci význam kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti a potrebu jeho digitalizácie. Svojou štruktúrou spája knižnično-informačné štúdiá a muzeológiu s cieľom, aby znalosti jeho absolventov zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku zameraného najmä na výskum, ochranu, digitalizáciu a sprístupňovanie hmotného, ale i nehmotného kultúrneho dedičstva zaznamenaného na akomkoľvek médiu. K prieniku informačných štúdií a muzeológie dochádza v oblasti historického výskumu a v oblasti práce s digitálnymi médiami a informačnými technológiami, ktoré predstavujú predpoklad pre kompetentné spravovanie fondov pamäťových inštitúcií (múzeí, galérií, knižníc, archívov, pamiatkového fondu). Štúdium sa orientuje na manažment, vyhľadávanie, analýzu, tvorbu a sprostredkovanie informácií a informačných produktov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách, rovnako ako aj na priamu prácu so zbierkovými predmetmi (hmotnej a nehmotnej povahy), ich dokumentáciu, prezentáciu a komunikáciu s verejnosťou.

Zameriava sa na:

· digitalizáciu a spracovanie kultúrneho dedičstva,
· výskum, ochranu a sprístupňovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva na akomkoľvek médiu
· manažment informácií a informačných zdrojov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách,
· vyhľadávanie informácií,
· tvorbu a distribúciu informačných produktov,
· historický vývoj médií a nosičov informácií,
· digitálne kurátorstvo zbierok,
· analýzu, tvorbu a správu historických databáz a digitálnych knižníc, múzeí a galérií,
· využívanie digitálnych médií, sociálnych sietí, databázových systémov a informačných technológií v historickom výskume,
· oblasť všeobecnej, teoretickej a aplikovanej muzeológie, muzeografie a monumentológie (pamiatkovej ochrany),
· spoločenské dejiny, dejiny každodennosti a materiálnej kultúry Slovenska v stredoeurópskom kontexte,
· základy aplikovaných vied v pamäťových inštitúciách,
· základy konzervačných prác.

Teoretické poznatky sú kombinované s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si ich zdokonaľujú v rámci odbornej praxe a praktických cvičení realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami, či formou odborných exkurzií realizovaných doma a v zahraničí. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+, CEEPUS a iných schém, pretože fakulta má uzavreté množstvo partnerských zmlúv. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v jednom zo zvolených odborov.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program informačné štúdiá muzeológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú pozitívny vzťah k histórii, kultúrnemu dedičstvu, kultúrnym a pamäťovým inštitúciám, informačným technológiám či práci s informáciami. Dobrým predpokladom pre štúdium sú solídne znalosti zo stredoškolského učiva z oblasti histórie, náuky o spoločnosti a informatiky.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Bakalársky program informačné štúdiá muzeológia jedinečne spája digitálne technológie a médiá s ochranou a sprostredkovaním kultúrneho dedičstva, čo dáva absolventom rôznorodé možnosti uplatnenia na trhu práce v prostredí kultúrnych, pamäťových a informačných inštitúcií vo verejnom aj komerčnom sektore. Naši absolventi budú pracovať napríklad ako:

·         správcovia digitalizovaných zbierok a databáz kultúrnych inštitúcií,
·         projektoví manažéri v informačných inštitúciách,
·         digitálni kurátori,
·         knihovníci špecialisti na historické fondy a zbierky,
·         dokumentaristi, bibliografi a informační špecialisti,
·         informační analytici,
·         tvorcovia informačných a mediálnych produktov,
·         manažéri informačných služieb v pamäťových a kultúrnych inštitúciách,
·         dokumentaristi a kurátori múzejných zbierok,
·         správcovia depozitárov,
·         odborní špecialisti na múzejnú prezentáciu a komunikáciu,
·         odborní špecialisti na ochranu, správu a prezentáciu pamiatkového fondu.

Študenti sú pripravovaní pre najrôznejšie ďalšie pozície informačných špecialistov v privátnom aj verejnom sektore v rámci moderného informačného a kreatívneho priemyslu a znalostnej ekonomiky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa pozrite na naše webové stránky:

http://kkiv.fphil.uniba.sk/

http://www.muzeologia.sk

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program informačné štúdiá – muzeológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.