Holandský jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Bakalárske štúdium holandského jazyka (odbor prekladateľstvo - tlmočníctvo) je moderne koncipované štúdium s dôrazom na praktické uplatnenie absolventov. Poslucháč sa systematicky pripravuje na požiadavky súčasnej praxe, získava teoretický základ a praktické zručnosti v uplatnení znalosti holandského jazyka a poznania kultúry, politicko-spoločenskej situácie, literatúry a dejín holandsky hovoriacich krajín (najmä Holandska a Belgicka) v širokom spektre interkultúrnej, odbornej a hospodárskej komunikácie.

Štúdium sa skladá z dvoch cyklov. V 1.- 4. semestri získavajú študenti jazykové zručnosti prostredníctvom intenzívnych jazykových cvičení s rodeným hovoriacim, získajú základy gramatiky a rozvíjajú komunikatívnosť v holandskom jazyku. Súčasne sa oboznamujú s fonetickou rovinou holandčiny a primerane rozvíjajú slovnú zásobu. Nadobúdajú znalosti o jazykovej oblasti, o histórii, politicko-ekonomických reáliách, médiách, dejinách a nizozemskej literatúre. Od 5. semestra sa jazykové zručnosti prehlbujú a postupne rozvíjajú prekladateľské zručnosti v oblasti odborných textov a základy tlmočníckej kompetencie, ktoré sa ďalej prehlbujú v magisterskom štúdiu.

Už od druhého ročníka sú do študijného programu zaradené projektovo koncipované predmety, v rámci ktorých študenti rozvíjajú tímovú spoluprácu, objavujú základy vedeckého výskumu, interkultúrnej komunikácie a popularizácie znalostí o holandskej jazykovej oblasti, učia sa role interkultúrnych mediátorov s využitím moderných technológií, sociálnych sietí a kontaktov oddelenia nederlandistiky s holandsky hovoriacou komunitou na Slovensku.

Oddelenie nederlandistiky je zapojené do širokej medzinárodnej siete univerzít, vyučujúcich holandčinu, a tak študenti majú možnosť zahraničných štipendií, letných jazykových kurzov, študijných pobytov, ktoré sú dostupné pre každého poslucháča. Podpora Holandskej jazykovej únie umožňuje oddeleniu poskytnúť študentom prístup k nadštandardným technológiám, terminologickým nástrojom, jazykovým technológiám, exkurziám, kontaktom so študentmi rovnakého odboru v strednej Európe. Limitovaný počet študentov v skupine umožňuje osobný prístup a  budovanie kolegiálnych vzťahov v malej skupine študentov.

Holandčina je často mylne považovaná za malý jazyk, no viac ako 22 miliónov hovoriacich v dvoch členských štátoch EÚ z nej robí šiesty najväčší úradný jazyk EÚ. Toto postavenie a významné hospodárske a spoločenské kontakty Holandska a Slovenska, ako aj Belgicka a Slovenska zodpovedajú počtu pracovných pozícií na Slovenskom pracovnom trhu, v ktorých je potrebná znalosť holandčiny. Absolventi odboru majú možnosť pokračovať na magisterskom stupni na FIF UK, v holandsky hovoriacich krajinách, alebo na inej univerzite ponúkajúcej Nederlandistiku na magisterskom stupni, nachádzajú uplatnenie v nadnárodných spoločnostiach, ktoré majú zastúpenie v holandsky hovoriacich krajinách a na Slovensku, v kultúrnych inštitúciách, médiách, často kombinujú štúdium a prax.

Znalosť holandského jazyka pred nástupom na štúdium sa nevyžaduje.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.