História - Religionistika

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program história – religionistika svojou štruktúrou napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku. Zatiaľ čo história ponúka prehľad o politických a sociálnych dejinách o kľúčových udalostiach v dejinách Európy a sveta, religionistika skúma náboženstvo ako špecifický fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu na všetkých stupňoch vývoja. K prieniku medzi oboma odbormi dochádza najmä v oblasti skúmania dejinného vývinu náboženstiev a vplyve náboženstva na vývoj spoločnosti v širšom historicko-politickom kontexte.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program história – religionistika je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o históriu a o rôzne svetové náboženstvá. Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného program história – religionistika je dejepis a náuka o spoločnosti.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi študijného programu história – religionistika získajú poznatky z propedeutických historických disciplín a základné poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti.

Dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín, ktoré tvoria širší spoločensko-historický kontext pre zmeny, ktoré sa uskutočnili v spoločnosti a ktorých vyjadrenie sa môže odraziť aj v náboženstve. K základnej vedomostnej výbave absolventa patrí tiež orientácia v prvotných a starovekých náboženských systémoch, znalosť európskych mytológií, orientácia v tzv. veľkých monoteistických systémoch (kresťanstvo, judaizmus, islam), indiánskych náboženstvách Ameriky a Ázie a napokon i orientácia v súčasných náboženských smeroch a hnutiach.

Absolventi programu história – religionistika sú schopní vykonávať základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, pamiatkových ústavov a pod., prípadne odborné práce vo vedeckých inštitúciách. Rovnako sú spôsobilí vykonávať profesie ako redakčná a vydavateľská činnosť v oblasti náboženskej literatúry i literatúry, venujúcej sa náboženstvám odborným či populárnym spôsobom, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie na štátnej i lokálnej úrovni, kultúrne a vzdelávacie programy, relácie a sekcie v masmédiách, štátna správa, odbory pre záležitosti cirkví a náboženských združení, poradenstvo pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie, múzeá a správa náboženských predmetov i objektov.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program história – religionistika budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.