Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História - Muzeológia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program história – muzeológia sa otvára prvýkrát vzhľadom na rastúci význam kultúrneho dedičstva v našej spoločnosti a potreby ďalšieho rozvoja pamäťových a kultúrnych inštitúcií v Slovenskej republike. Keďže Filozofická fakulta UK úzko spolupracuje s pamäťovými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, vznik tohto medziodborového štúdia bol logickým krokom, vychádzajúcim najmä z múzejnej praxe. Tá vyžaduje flexibilne a odborne pripravených absolventov, zameraných najmä pre prácu s hmotnými prameňmi našej minulosti, nielen ako s prameňmi pre dejiny spoločnosti, ale rovnako aj z hľadiska uchovania hodnôt kultúrneho dedičstva našej krajiny pre budúce generácie v širšom kultúrno- spoločenskom a historickom kontexte nielen národných ale aj európskych, prípadne svetových dejín.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program história – muzeológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú pozitívny vzťah k dejinám, ku kultúrnemu dedičstvu, kultúrnym a pamäťovým inštitúciám. Dobrým predpokladom pre štúdium tohto študijného programu sú solídne znalosti zo stredoškolského učiva z dejepisu a náuky o spoločnosti.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi medziodborového študijného programu história – muzeológia ovládajú základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným dokladom minulosti, poznajú genézu uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti a jeho formy. Disponujú znalosťami pre výkon základnej, najmä prvostupňovej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v muzeografickej rovine, ako aj znalosťou slovenských a svetových dejín, dejín vývoja spoločnosti a sú schopní aplikovať základné metódy historických vied najmä v múzeách a ostatných pamäťových/kultúrnych inštitúciách. Absolventi budú pracovať napríklad ako:

·         dokumentaristi a kurátori múzejných (galerijných) zbierok
·         správcovia depozitárov
·         odborní špecialisti na múzejnú prezentáciu a komunikáciu
·         odborní špecialisti na ochranu, správu a prezentáciu pamiatkového fondu
·         odborní zamestnanci múzeí pre výkon múzejno-pedagogického poslania neformálnej výučby pamäťových a kultúrnych inštitúcií
·         odborní a špecializovaní historici v múzeu pre správu historických múzejných zbierok.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program história – muzeológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.