Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Germanistika - Informačné štúdiá

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program germanistika - informačné štúdiá ponúka prepojenie štúdia humanitných odborov s digitálnymi technológiami. Germanistika sa zaoberá štúdiom nemeckého jazyka a kultúry, ktorá vždy mala a aj dnes má v strednej Európe významné postavenie. Dôraz sa pri štúdiu nekladie len na minulosť, ale aj na súčasnosť dnešného Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Informačné štúdiá sú zamerané na využívanie najmodernejších digitálnych médií a sieťových technológií pri manažmente informácií, na tvorbu a distribúciu informačných produktov a služieb, na dizajn webových stránok, a vytváranie a správu databáz a digitálnych knižníc. K prieniku medzi oboma odbormi dochádza predovšetkým v oblasti dejín knižnej kultúry, literatúry a médií na Slovensku a v strednej Európe, v ktorej nemčina zohrávala a stále zohráva dôležitú úlohu.

Štúdium sa zameriava na:

·         manažment informácií a informačných zdrojov v oblasti výskumu dejín knižnej kultúry, literatúry a médií
·         vyhľadávanie informácií,
·         digitalizáciu kultúrneho dedičstva,
·         tvorbu a distribúciu informačných produktov,
·         historický vývoj médií a nosičov informácií,
·         analýzu, tvorbu a správu nemeckých historických databáz a digitálnych knižníc,
·         využívanie digitálnych médií, sociálnych sietí, databázových systémov a informačných technológií vo výskume dejín knižnej kultúry, literatúry a médií v kontexte Slovenska a strednej Európy so zameraním na nemecko-slovenskú interkultúrnu komunikáciu.

Predmety zamerané na teóriu sú kombinované s prednáškami špecialistov z praxe. Študenti absolvujú odborné praxe a praktické cvičenia v spolupráci s partnerskými inštitúciami. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+ a iných schém. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu odboru priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v jednom zo zvolených odborov.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program germanistika – informačné štúdiá je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o prácu s informáciami a o informačné technológie, o knižnú kultúru a o nemecký jazyk a literatúru. Dobrým základom pre štúdium je, ak sa uchádzač na strednej škole zameral na nemecký jazyk, informatiku a náuku o spoločnosti. Predpokladom pre zvládnutie výučby germanistických predmetov, ktorá prebieha v nemeckom jazyku, sú znalosti nemčiny na úrovni B2 európskeho referenčného rámca.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Bakalársky program germanistika - informačné štúdiá jedinečne spája digitálne technológie a médiá s historickým výskumom v oblasti dejín knižnej kultúry sústrednej na oblasť Slovenska a strednej Európy (Nemecko, Rakúsko), čo dáva absolventom možnosti uplatnenia na trhu práce v prostredí nemeckých, rakúskych a iných kultúrnych, pamäťových a informačných inštitúcií vo verejnom aj komerčnom sektore, v organizáciách podporujúcich šírenie nemeckojazyčnej kultúry, ktoré popri odborných vedomostiach vyžadujú aj zvládnutie nemeckého jazyka na najvyššej úrovni. Naši absolventi budú pracovať napríklad ako:

  • správcovia historických databáz, informačných zdrojov, webových archívov,
  • projektoví manažéri v informačných inštitúciách,
  • digitálni kurátori,
  • dokumentaristi, bibliografi a informační špecialisti,
  • informační analytici,
  • tvorcovia informačných a mediálnych produktov.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program germanistika - informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa pozrite na naše webové stránky:

http://kkiv.fphil.uniba.sk/

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/