Filozofia - Religionistika

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Medziodborový študijný program filozofia – religionistika vo svojej štruktúre spája filozofiu a religionistiku tak, aby znalosti absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do zmysluplného celku. Prienik medzi oboma odbormi je   v skúmaní vzájomného vplyvu medzi filozofickým myslením a náboženskými systémami, dejín vymedzovania sa filozofie voči náboženstvu a naopak. Základnou súčasťou štúdia je kritická filozofická analýza minulých i aktuálnych spoločensko-náboženských fenoménov, ako aj interpretácia náboženstva ako fenoménu, ktorý formuje podobu spoločnosti a kultúry, čoho je filozofia súčasťou.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program filozofia – religionistika je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o svetové náboženstvá,o mytológiu, o rôzne filozofické problémy a dejiny filozofického myslenia. Od uchádzačov očakávame schopnosť samostatného kritického myslenia, ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu filozofia – religionistika je náuka o spoločnosti a dejepis.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent študijného programu filozofia – religionistika disponuje prehľadom dejín filozofie a hlavných filozofických disciplín, v rámci ktorých je oboznámený s filozofickými názormi na náboženstvo, s jeho kritikou i podporou v rozličných podobách. Absolvent dokáže byť odborníkom v základných oblastiach filozofie, disponuje teoretickými znalosťami z hlavných filozofických disciplín (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika, dejiny filozofie) ako aj schopnosťou aplikovať tieto znalosti pri riešení aktuálnych problémov rozvoja ľudskej spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent disponuje kompetenciou aplikovať filozofické metódy a metódy logickej a metodologickej analýzy na riešenie teoretických i praktických problémov. Absolvent je vybavený základnými argumentačnými nástrojmi kritického a analytického myslenia, ktoré mu umožnia realizovať prieskum náboženských fenoménov, porovnávať a vyhodnocovať jeho výsledky v praxi. Štúdium hlavých filozofických a náboženských smerov umožní absolventovi kriticky pristupovať k spoločenským problémom ako nábožensko-sociálne konflikty či rozvíjať a filozoficky vyhodnocovať aspekty medzináboženského a medzikultúrneho dialógu.

Osvojené zručnosti a kompetencie robia absolventa spôsobilým vykonávať činnosti tímového, prípadne samostatného koncepčného pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

  - Vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie
  - Orgány štátnej a verejnej správy (oblasť ľudských zdrojov a humánneho kapitálu)
  - Mimovládne organizácie tretieho sektora, nadácie a občianske združenia
  - Manažment verejných a súkromných podnikov
  - Inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
  - Redakcie odborných a spoločenských časopisov
  - Vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry
  - Masmédiá a nové elektronické médiá
  - Redakčná a vydavateľská činnosť, venujúca sa náboženstvám odborným či populárnym spôsobom
  - Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie na štátnej i lokálnej úrovni
  - Kultúrne a vzdelávacie programy, relácie a sekcie v masmédiách
  - Štátna správa, odbory pre záležitosti cirkví a náboženských združení
  - Poradenstvo pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie
  - Múzeá a správa náboženských predmetov i objektov

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program filozofia – religionistika budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.