Filozofia - História

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Medziodborový študijný program filozofia – história prepája odbory filozofia a história, ktoré sa zameriavajú na skúmanie človeka, kultúry a spoločnosti v ich historickom vývine. Vo svojej štruktúre spája štúdium filozofie a histórie do jednotného programu zameraného na štúdium vývinu spoločnosti a ľudského myslenia. Počas štúdia  je možné zoznámiť sa s rôznymi náhľadmi na  vplyv medzi historickým kontextom vývoja filozofie a filozofického pozadia historických udalostí. Týmto spôsobom sa získa hlbšie erudované pozorumenie vzájomných súvislostí medzi filozofickým chápaním dejín a dejinného kontextu filozofie.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program filozofia – história je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o svetové aj slovenské dejiny, o vývoj ľudskej spoločnosti, o rôzne filozofické problémy a dejiny filozofického myslenia. Od uchádzačov očakávame schopnosť samostatného kritického myslenia, ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu filozofia – história je náuka o spoločnosti a dejepis.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent študijného programu filozofia – história je odborníkom v základných oblastiach filozofie, ktorý disponuje teoretickými znalosťami z hlavných filozofických disciplín ako aj schopnosťou aplikovať tieto znalosti pri riešení aktuálnych problémov rozvoja ľudskej spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent disponuje kompetenciou aplikovať filozofické metódy a metódy logickej a metodologickej analýzy na riešenie teoretických i praktických problémov. Absolvent dokáže byť odborníkom v základných oblastiach filozofie, disponuje teoretickými znalosťami z hlavných filozofických disciplín (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika, dejiny filozofie) ako aj schopnosťou aplikovať tieto znalosti pri riešení aktuálnych problémov rozvoja ľudskej spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent disponuje kompetenciou aplikovať filozofické metódy a metódy logickej a metodologickej analýzy na riešenie teoretických i praktických problémov. Štúdium filozofických smerov, argumentačných stratégií jednotlivých filozofov, textová analýza reprezentatívnych diel a kritické vyhodnocovanie argumentov vyzbrojuje absolventa základnými intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického, strategického a koncepčného myslenia i základnými kompetenciami v oblasti kultivovaného jazykového prejavu (ústneho a písomného). Absolventi tohto študijného programu získajú tiež poznatky z propedeutických historických disciplín a základné poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti. Dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Zvládnu koncipovanie odborných textov (na úrovni bakalárskej práce.) Sú schopní samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi činnými v príbuzných povolaniach.

Osvojené zručnosti a kompetencie ho robia spôsobilým vykonávať činnosti i tímového, prípadne samostatného koncepčného pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

  - Vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  - Orgány štátnej a verejnej správy (oblasť ľudských zdrojov a humánneho kapitálu),
  - Mimovládne organizácie tretieho sektora, nadácie a občianske združenia
  - Politické inštitúcie
  - Manažment verejných a súkromných podnikov
  - Inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
  - Kultúrno-spoločenské inštitúcie
  - Redakcie odborných a spoločenských časopisov
  - Vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program filozofia – história budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.