Etnológia

Etnológia je veda, ktorá skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra v zmysle spôsobu života, náboženských, ekonomických a politických javov a kultúrnych tradícií. K témam etnologického výskumu patria fenomény folklóru ako umeleckej tvorby, súvislosť medzi jazykom a kultúrou, etnická identita, či rodové otázky. Z historického hľadiska skúma prvky tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva. Práca etnológa vychádza predovšetkým z terénneho výskumu, kde používa najmä metódy zúčastneného pozorovania a etnografického interview. Využitie etnologických poznatkov a metód je mnohostranné: keďže etnológia je empirická veda, prináša informácie, užitočné pre pochopenie správania sa človeka v konkrétnych kultúrno-historických podmienkach. Môžu ich zužitkovať spoločenské inštitúcie, ale aj jednotlivci, čo prispieva k zlepšeniu života človeka v spoločnosti. Katedra etnológie a muzeológie ponúka akreditované štúdium etnológie na bakalárskom a magisterskom stupni.

Obsah a charakteristika štúdia

Štúdium etnológie na bakalárskom stupni sa realizuje v dvoch základných formách  ̶  ako jednoodborové štúdium a ako medziodborové štúdium (v kombinácii s filozofiou, históriou, muzikológiou a religionistikou). Tieto formy štúdia sa realizujú v samostatných študijných programoch, pričom každý z nich je ukončený štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Štúdium má za cieľ pripraviť absolventa, ktorý má znalosti kultúrnych javov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, vie zvoliť a aplikovať konkrétne metódy základného výskumu tak, aby v oblasti historických vied prinášali nové poznatky. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy venované dejinám a teoretickému vývoju etnológie a folkloristiky, spoločensko-kultúrnemu vývoju Slovenska, tradičnej kultúre, problematike príbuzenstva a rodiny, rituálom a obyčajom, urbánnej etnológii a metódam terénneho výskumu. Štúdium základných teoretických a empirických odborných diel rozvíja intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok a kultivuje ich verbálny aj písomný prejav. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia je možné pokračovať v jednoodborovom 4-semestrovom magisterskom štúdiu etnológie a kultúrnej antropológie.

Štúdium etnológie na magisterskom stupni sa realizuje ako jednoodborové štúdium odboru etnológia a kultúrna antropológia. Je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Štúdium sa na magisterskom stupni prehlbuje o ďalšie teoretické rámce a poznávanie iných kultúr, ako aj analýzu súčasných kultúrnych procesov. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy o metodológii etnografického výskumu, rodových štúdiách, migračných štúdiách, tradícii a kolektívnej pamäti, antropológii symbolov, komunitnom rozvoji a aplikovanej antropológii. Štúdium ďalej rozvíja kreatívne schopnosti poslucháčov a poslucháčok, prehlbuje ich kritické myslenie a pripravuje ich na pôsobenie vo verejnej sfére.

   

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Od uchádzača o štúdium etnológie na katedre očakávame najmä záujem o spoločenské a kultúrne javy, schopnosť samostatného kritického myslenia,  ako aj znalosť cudzieho jazyka (angličtina). Profilovými predmetmi na strednej škole, ktoré sú dobrým základom pre štúdium etnológie, sú dejepis a náuka o spoločnosti.

 

Profil  a uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia etnológie samostatne alebo v kombinácii s inými odbormi, nachádzajú uplatnenie všade tam, kde je potrebné rozumieť správaniu sa ľudí, kultúre a spoločnosti - ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori, v oblasti ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Zároveň sú činní aj ako odborní konzultanti, mediátori, hodnotitelia, plánovači, či ako analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja komunít. Zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie
 • Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V takýchto inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia
 • Komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia
 • Výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Firemná filantropia a dobrovoľníctvo
 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Ochrana  a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít
 • Miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj

Viac informácií o katedre môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program etnológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.