Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Etnológia

Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra. Zatiaľ čo etnológia sa skôr venuje jednotlivým spoločnostiam, antropológia je zameraná na komparatívne štúdium kultúr, v ktorom sa využívajú poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied. K témam etnologického výskumu patria napríklad otázky socializácie a identity, komunikácie a jazyka, rodu a etnicity ako i vysvetlenie konkrétnych náboženských, ekonomických a politických javov. Etnológia študuje tiež fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva. Práca etnológa vychádza predovšetkým z terénneho výskumu, kde používa najmä metódy zúčastneného pozorovania a etnografického interview.

Na bakalárskom stupni, ktoré je 6-semestrové, sa etnológia študuje v medziodborových kombináciách (v kombinácii s filozofiou, germanistikou,  históriou, muzeológiou, muzikológiou, religionistikou  a slovanskými štúdiami) a končí sa obhájením bakalárskej práce. Po jeho úspešnom absolvovaní je možné pokračovať v jednoodborovom 4-semestrovom magisterskom štúdiu etnológie a kultúrnej antropológie. Štúdium sa tu prehlbuje o poznávanie iných kultúr a súčasných kultúrnych procesov.

Absolventi štúdia etnológie v kombinácii s inými odbormi nachádzajú uplatnenie všade tam, kde je potrebné rozumieť ľuďom, kultúre a spoločnosti - ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori, v oblasti ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Zároveň sú činní aj ako odborní konzultanti, mediátori, evaluátori, plánovači, či ako analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja komunít. Osvojené zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie
 • Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V daných inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia
 • Komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia
 • Výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Firemná filantropia a dobrovoľníctvo
 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Ochrana  a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít
 • Miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program etnológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.