Etnológia - Muzikológia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program etnológia – muzikológia svojou štruktúrou napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa prepájali oba odbory.

Etnológia je veda o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla a ako sa mení a vyvíja. Študuje prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen spoločnosti.

Muzikológia sa zaoberá hudbou v širokých kultúrnych súvislostiach. Jej záber siaha od hudobnej teórie a dejín klasickej hudby cez štúdium ľudovej hudby až k jazzu a populárnej hudbe. Štúdium zahŕňa tiež praktické predmety ako je dramaturgia a hudobný manažment.

K prieniku medzi oboma odbormi dochádza najmä v oblasti skúmania hudobných prejavov v tradičnej i súčasnej kultúre, a to prostredníctvom analýzy sociálnych skupín i umeleckých prejavov. K ťažiskovým patria predmety z oblasti európskej a mimoeurópskej etnomuzikológie.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program etnológia – muzikológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o kultúrne dedičstvo a tradičnú ľudovú kultúru vrátane hudobného folklóru, a majú celkovo pozitívny vzťah k hudbe. Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného program etnológia – muzikológia je náuka o spoločnosti a dejepis; základné praktické predpoklady na štúdium muzikológie možno získať na základnej umeleckej škole.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi prvého stupňa štúdia študijného programu etnológia – muzikológia dokážu na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej kultúre s akcentom na kultúru hudobnú, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Dokážu analyzovať interetnické vzťahy a problémy medzietnického spolužitia a hľadať riešenia v lokálnych podmienkach. V priebehu štúdia muzikológie študenti získajú aj poznatky v oblasti hudobnej teórie, dejín hudby a vo vybraných ďalších oblastiach hudobnej vedy. Rozvinú tiež svoje hudobné schopnosti a naučia sa samostatne uchopiť a zvládnuť témy z oblasti teoretickej aj aplikovanej muzikológie.

Absolventi študijného programu etnológia – muzikológia sa uplatnia v oblasti interdisciplinárneho výskumu, organizačnej práce v oblasti ľudovej kultúry a kultúrneho diania vôbec. Uplatnenie nájdu i v sociálnej sfére, a to v inštitúciách, ale aj v rámci tretieho sektora. Môžu sa venovať múzejnej a galerijnej práci, ako aj publicistike a edičnej práci. Študenti môžu využiť tiež vedomosti a skúsenosti zo zahraničných študijných pobytov (Erasmus, CEEPUS a i.). Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v magisterskom štúdiu muzikológie alebo etnológie.

Zároveň osvojené zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie
 • Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V daných inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia
 • Komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia
 • Výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Firemná filantropia a dobrovoľníctvo
 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Ochrana  a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít
 • Miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program etnológia – muzikológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.