Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Etnológia - Muzeológia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program etnológia – muzeológia svojou štruktúrou napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku. K prieniku medzi oboma odbormi dochádza predovšetkým v oblasti skúmania hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva a vývinu kultúry jednotlivých etnických a sociálnych jednotiek prostredníctvom analýzy lokálnych, regionálnych, etnických a iných typov sociálnych skupín.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program etnológia – muzeológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o vývoj a fungovanie kultúry a človeka a o kultúrne dedičstvo, majú pozitívny vzťah k histórii, kultúrnemu dedičstvu, kultúrnym a pamäťovým inštitúciám. Dobrým predpokladom pre štúdium sú solídne znalosti zo stredoškolského učiva z oblasti dejepisu, náuky o spoločnosti a umenia a kultúry.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi etnológia - muzeológia dokážu na primeranej úrovni

1. aplikovať získané vedomosti o tradičnej kultúre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Dokážu analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy medzietnického spolužitia a hľadať riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu hĺbkovými analýzami prispievajú ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére.

2. osvoja si základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným dokladom minulosti, genézou uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti a jeho formami, resp. súčasnými trendmi. Absolventi musia poznať metódy práce príbuzných, podporných odborov (archívnictvo, knižničná a informačná veda, história, kulturológia, etnológia a pod.), legislatívne normy a medzinárodné dokumenty o ochrane kultúrneho dedičstva. Súčasťou poznatkovej bázy absolventa je osvojenie metód práce aplikovaných disciplín, zameraných na všetky formy odborných činností pri ochrane kultúrneho dedičstva: tvorba a odborná ochrana zbierok a fondov pamiatok, ich vedecké spracovanie, konzervácia, reštaurovanie a metódy obnovy, prezentácie a sprístupnenia pamiatok, tvorba výstav, práca s verejnosťou, informačné systémy.

Absolventi sú spôsobilí vykonávať prácu v nasledovnýchprofesijných oblastiach: vo vedeckom výskume; v štátnej a verejnej správe, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry; v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít; v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie; v masmédiách; v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov; v záujmovej umeleckej oblasti; vo výchove a vzdelávaní; ako aj v iných oblastiach kultúrneho a spoločenského života, kde sú potrebné etnologické a muzeologické vedomosti.

Svojimi teoretickými, metodickými znalosťami a získanými zručnosťami sa uplatnia predovšetkým v kultúrnych inštitúciách, zameraných na ochranu pamiatok, v múzeách ako odborní pracovníci v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti aplikovaných disciplín a prác (muzeografia, odborná ochrana a správa, prezentácia, propagácia), s hlbšou špecializáciou zameranou najmä na prácu s etnografickými zbierkami.

Zároveň osvojené zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie
 • Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V daných inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia
 • Komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia
 • Výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Firemná filantropia a dobrovoľníctvo
 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Ochrana  a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít
 • Miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program etnológia – muzeológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.