Etnológia - História

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program etnológia – história napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku. K prieniku medzi oboma odbormi dochádza predovšetkým v oblasti skúmania života človeka v spoločnosti a jej historického vývinu. Etnológia skúma vývin kultúry jednotlivých etnických a sociálnych jednotiek prostredníctvom analýzy lokálnych, regionálnych, etnických a iných typov sociálnych skupín. História poskytuje širší politický, spoločenský a hospodársky rozmer tohto vývinu v kontexte predovšetkým slovenských a európskych prípadne svetových dejín.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program etnológia – história je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú vzťah k svetovej či slovenskej histórii, zaujímajú sa o vývoj a fungovanie kultúry a človeka a o kultúrne dedičstvo. Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu etnológia – história je náuka o spoločnosti a dejepis.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi prvého stupňa štúdia študijného programu etnológia – história dokážu na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej kultúre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Majú prehľad o politických a sociálnych dejinách na území dnešného Slovenska a o kľúčových udalostiach v dejinách Európy a sveta. Dokážu analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy medzietnického spolužitia a hľadať riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu hĺbkovými analýzami prispievajú ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére. Absolventi dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti.

Zároveň osvojené zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie
 • Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V daných inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia
 • Komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia
 • Výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Firemná filantropia a dobrovoľníctvo
 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Ochrana  a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít
 • Miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program etnológia – história budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.