Etnológia - Filozofia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Medziodborový študijný program etnológia – filozofia je prienikom odboru etnológia a filozofia ako disciplín, zameraných na skúmanie človeka, kultúry a spoločnosti. Vo svojej štruktúre spája štúdium etnológie a filozofie do jednotného programu zameraného na štúdium človeka v spoločnosti a fungovania kultúry, na dejinný vývoj filozofie a kultúry, na filozofické otázky človeka a jeho kultúrotvorných aktivít, na problematiku fungovania spoločnosti, na otázky identity, jazyka a komunikácie.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program etnológia – filozofia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o vývoj a fungovanie kultúry a človeka a o kultúrne dedičstvo, o rôzne filozofické problémy a dejiny filozofického myslenia. Od uchádzačov očakávame záujem o filozofické problémy, schopnosť samostatného kritického myslenia ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu etnológia – filozofia, je náuka o spoločnosti a dejepis.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent študijného programu etnológia – filozofia

1. dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej kultúre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Dokáže analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy medzietnického spolužitia, nachádzať riešenia v lokálnych  podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu hĺbkovými analýzami prispieva ku kvalifikovaným riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére. Absolvent dokáže skúmať, interpretovať a navrhovať riešenia z pohľadu užívateľského prostredia a tým prispievať k dobrému chodu inštitúcie či podniku. Študenti môžu využiť tiež vedomosti a skúsenosti zo zahraničných študijných pobytov (Erasmus, CEEPUS a i.).

2. dokáže byť odborníkom v základných oblastiach filozofie, disponuje teoretickými znalosťami z hlavných filozofických disciplín (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika, dejiny filozofie), ako aj schopnosťou aplikovať tieto znalosti pri riešení aktuálnych problémov rozvoja ľudskej spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent bakalárskeho stupňa disponuje kompetenciou aplikovať filozofické metódy a metódy logickej a metodologickej analýzy na riešenie teoretických i praktických problémov. Osvojenie si argumentačných stratégií jednotlivých filozofov, textová analýza diel a kritické vyhodnocovanie argumentov vyzbrojuje absolventa intelektuálnymi zručnosťami v oblasti analytického, kritického, strategického a koncepčného myslenia i kompetenciami v kultivovanom jazykovom prejave (ústny a písomný).

Osvojené zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy
 • Podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie
 • Občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti
 • Osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice
 • Masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie
 • Politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia

V daných inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Komunikácia a mediácia: medzikultúrna komunikácia, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, 
 • Ochrana  a propagácia kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít
 • Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
 • Komunitný rozvoj a poradenstvo
 • Výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie
 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia
 • Vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov
 • Firemná filantropia a dobrovoľníctvo

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program etnológia – filozofia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.