Dejiny umenia

Odbor dejiny a teória výtvarného umenia je zastúpený na Filozofickej fakulte už od roku 1923 a to pôvodne Seminárom dejín výtvarného umenia, dnes Katedrou dejín výtvarného umenia. Jeho predmetom sú dejiny architektúry, maliarstva, sochárstva, grafiky a umeleckých remesiel. Absolventi sa uplatňujú ako vedeckí pracovníci, kustódi múzeí a galérií, ako pracovníci pamiatkovej starostlivosti, ako výtvarní kritici, publicisti a súdni znalci či ako odborní pracovníci na trhu s umením. Patrí medzi náročné odbory, pretože predpokladá široké kultúrne zázemie a znalosť viacerých cudzích jazykov. Cieľom štúdia je osvojenie si umeleckohistorických metód, rozvíjanie schopnosti samostatnej odbornej práce, spôsobu prezentovania výtvarného diela verejnosti a schopnosti literárneho spracovania odborného textu vôbec. Súčasťou štúdia je tiež osvojenie si základných poznatkov z filozofie, histórie a estetiky, pričom sa uchádzačom odporúča sústrediť sa na ich štúdium, spolu so štúdiom jazykov, už na strednej škole. Štúdium je v súčasnosti jednoodborové a medziodborové (dejiny umenia – história). Pedagogická, vedecko-výskumná a organizačná činnosť Katedry dejín výtvarného umenia sa sústreďuje na históriu starších i novších dejín výtvarnej kultúry Slovenska a jej aktuálnych trendov, s prihliadnutím na svetový vývoj európskeho umenia v minulosti a súčasnosti.

Absolventi študijného programu dejiny umenia (1. stupeň) získajú základný prehľad o vývoji jednotlivých druhov výtvarného umenia v širšom európskom / svetovom rámci aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska. Znalosti o formálnych aspektoch a slohových premenách dopĺňa štúdium náboženskej a profánnej ikonografie, všeobecnej kultúrnej histórie a politicko-sociálneho života, ktoré boli relevantné pre charakter umeleckej tvorby. Bakalár dejín umenia má základné vedomosti o vývoji maliarstva, sochárstva, architektúry a umeleckých remesiel. Nadobudol základné poznatky o dejinách vlastnej disciplíny a pamiatkovej starostlivosti, ako aj schopnosť charakterizovať výtvarné dielo z hľadiska jeho formálnej i obsahovej  analýzy a kontextu, v ktorom  sa uplatňuje. Ovláda základné postupy dokumentácie a klasifikácie výtvarného materiálu. Na základe osvojených poznatkov – ak  nepokračuje v 2. stupni štúdia odboru – sa môže profilovať v profesiách ako asistent kustóda umeleckých zbierok, resp. dokumentácie pamiatkového fondu, asistent redaktora odborných časopisov, resp. vydavateľstiev, lektor galerijných a muzeálnych inštitúcií.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

1. Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 


2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov, ktorú realizuje Filozofická fakulta UK

Skúšku špecifických predpokladov tvorí test, ktorý overuje schopnosť vizuálne vnímať diela výtvarného umenia a architektúry. Vyžaduje sa slovná interpretácia výtvarných diel podľa predložených príkladov - reprodukcií diel z dejín výtvarného umenia.

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Hans Gombrich: Příběh umění. Praha 1993
Mary Hollingsworth: Umenie v dejinách človeka. Bratislava 1994
Kolektív autorov: Slovensko/ Dejiny – Divadlo - Hudba – Jazyk, literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí (časť Výtvarné umenie). Bratislava 2006
Bohuslav Novotný, Karol Kahoun, Bohumír Bachratý: Slovensko v obrazoch. Výtvarné umenie. Martin 1991
Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie (sprac. kol. autorov pod vedením A. Chateleta a B. P. Grosliera, preklad franc. publikácie vyd. Larousse). Praha 1996

 

MODELOVÝ TEST

Otázky testu sa viažu na premietnuté reprodukcie umeleckých diel:

a/ Napíšte vecný popis konkrétneho sochárskeho (maliarskeho) diela.
b/ Určite, ktoré výtvarné vyjadrovacie prostriedky dominujú v predloženom príklade.
c/ Vymenujte prvky, podľa ktorých sa dá určiť doba vzniku predloženého diela.
d/ Vymenujte, ktoré konkrétne motívy je možné identifikovať v predloženom diele.
e/ Nakreslite geometrickú schému predloženej klenby.