Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dejiny umenia - Muzeológia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program dejiny umenia – muzeológia sa otvára vzhľadom na rastúci význam kultúrneho dedičstva v našej spoločnosti a potreby ďalšieho rozvoja pamäťových a kultúrnych inštitúcií v Slovenskej republike, a to predovšetkým v kontexte požiadaviek a plánov Európskej únie v oblasti uchovania, správy a využitia kultúrneho dedičstva Európy. Kombinuje dve príbuzné vedné oblasti, dejiny a teóriu výtvarného umenia a všeobecnú muzeológiu, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú unikátnu kombináciu vedných prienikov (teoretických a praktických) predovšetkým pre uplatnenie absolventov v oblasti múzeí, galérií a v pamiatkovej sfére.

Odbor dejiny a teória výtvarného umenia je zastúpený na Filozofickej fakulte UK už od roku 1923 a to pôvodne Seminárom dejín výtvarného umenia, dnes Katedrou dejín výtvarného umenia. Jeho predmetom sú dejiny architektúry, maliarstva, sochárstva, grafiky a umeleckých remesiel. Absolventi sa uplatňujú ako vedeckí pracovníci, kustódi múzeí a galérií, ako pracovníci pamiatkovej starostlivosti, ako výtvarní kritici, publicisti a súdni znalci či ako odborní pracovníci na trhu s umením. Patrí medzi náročné odbory, pretože predpokladá široké kultúrne zázemie a znalosť viacerých cudzích jazykov. Bakalárske štúdium je zamerané na získanie základných vedomostí o vývoji výtvarného umenia a architektúry, dejinách teórií a umeleckohistorických metód, na nadobudnutie prehľadu o pomocných disciplínach odboru. Cieľom teoretickej i praktickej časti výučby je osvojenie si umeleckohistorických metód, rozvíjanie schopnosti samostatnej odbornej práce, spôsobu prezentovania výtvarného diela verejnosti a schopnosti literárneho spracovania odborného textu vôbec. Súčasťou štúdia je tiež osvojenie si základných poznatkov z filozofie, histórie a estetiky, pričom sa uchádzačom odporúča sústrediť sa na ich štúdium, spolu so štúdiom jazykov, už na strednej škole.

Odbor muzeológia, ktorého súčasťou je aj monumentológia (teória, prax, dejiny pamiatkového fondu) v celej svojej šírke, je mladým a dynamicky sa rozvíjajúcim vedným odborom, ktorý sa vytvoril na základe požiadaviek svetového múzejníctva až v priebehu 80. rokov 20. storočia.  Tie stoja na potrebách efektívneho, kreatívneho a predovšetkým odborného dokumentovania, správy a prezentovania zbierkových fondov pamäťových inštitúcií, odborného prístupu pri komunikácii s návštevníkmi a pomoci pri efektívnom vytváraní podmienok informatizácie spoločnosti, najmä v oblasti neformálneho vzdelania. Z uvedeného je zrejmé aj základné uplatnenie absolventov, ktoré smeruje do pamäťových a kultúrnych inštitúcií, ale rovnako aj do oblasti verejnej (štátnej) správy a samosprávy v kultúrnej oblasti, kde sa uplatnia ako odborní pracovníci. Súčasťou štúdia sú nielen znalosti teoretickej muzeológie a monumentológie, ale rovnako aj aplikačná rovina, práca so zbierkovým predmetom (muzeografia), znalosti z oblasti dejín každodennosti a spoločensko-kultúrnych dejín Slovenska v stredoeurópskom kontexte, historické vedy ako základný metodický aparát pre prácu s hmotnými prameňmi minulosti a základy konzervačných techník.

Súčasťou študijného programu dejiny umenia – muzeológia je okrem uvedeného základu z oboch vedných odborov aj potrebná múzejná prax a odborné exkurzie. 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program dejiny umenia – muzeológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú vzťah k svetovej či slovenskej histórii, zaujímajú sa o vývoj a fungovanie kultúry a človeka a o kultúrne dedičstvo. Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu je dejepis a náuka o spoločnosti.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi 1. stupňa medziodborového študijného programu dejiny umenia-muzeológia  sú pripravení prepájať poznatky dejín umenia a muzeológie, predovšetkým pri práci s umenovedným materiálom v  múzejnom a galerijnom prostredí. Z hľadiska dejín umenia si osvojili základný prehľad o vývoji jednotlivých druhov výtvarného umenia v širšom európskom rámci aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska. Znalosti o formálnych aspektoch a slohových premenách dopĺňa štúdium náboženskej a profánnej ikonografie, všeobecnej kultúrnej histórie a politicko-sociálneho života. Majú základné poznatky o dejinách vlastnej disciplíny a pamiatkovej starostlivosti, ako i základnú schopnosť charakterizovať výtvarné dielo z hľadiska jeho formálnej i obsahovej analýzy a kontextu, v ktorom sa uplatňuje. Z pohľadu muzeológie je pre bakalársky stupeň podstatná muzeografická rovina, spomenutá práca so zbierkovým predmetom a znalosti jeho celkového spracovania (evidencia, dokumentácia, katalogizácia, kontextové spracovanie a zdôvodnenie), príprava a realizácia výstav ako základnej formy komunikácie s návštevníkom. Bakalár pozná odbornú terminológiu oboch odborov a ovláda základné postupy  klasifikácie výtvarného materiálu  rovnako aj základné princípy teoretických a metodologických prístupov najmä k hmotným dokladom minulosti. Oboznámil sa s genézou uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti a jeho formami, resp. súčasnými trendmi.  Má predpoklady pokračovať  v druhom stupni štúdia jedného zo študovaných alebo aj im príbuzných odborov. Na základe osvojených poznatkov – ak nepokračuje v 2. stupni štúdia odboru – sa môže profilovať v profesiách ako asistent kustóda umeleckých zbierok, resp. dokumentácie pamiatkového fondu, správca depozitára, múzejný a galerijný pedagóg, lektor galerijných a múzejných inštitúcií, člen digitalizačného tímu hmotného kultúrneho dedičstva či asistent redaktora odborných časopisov, resp. vydavateľstiev.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

1. Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov

Skúšku špecifických predpokladov tvorí test, ktorý overuje schopnosť vizuálne vnímať diela výtvarného umenia a architektúry. Vyžaduje sa slovná, prípadne obrazovo-schematická interpretácia výtvarných diel podľa predložených príkladov - reprodukcií diel z dejín výtvarného umenia a architektúry.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Helen Gardner: Art Through the Ages. Wadsworth Publishing 2004
Hans Gombrich: Příběh umění. Praha 1993
Mary Hollingsworth: Umenie v dejinách človeka. Bratislava 1994
Kolektív autorov: Slovensko/ Dejiny – Divadlo - Hudba – Jazyk, literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí (časť Výtvarné umenie). Bratislava 2006
Zuzana Bartošová, Ivan Gerát, Marta Herucová, Jozef Medvecký: Umenie na Slovensku. Stručné dejiny obrazov, Bratislava 2009
Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie (sprac. kol. autorov pod vedením A. Chateleta a B. P. Grosliera, preklad franc. publikácie vyd. Larousse). Praha 1996

MODELOVÝ TEST

Otázky testu sa viažu na premietnuté reprodukcie umeleckých diel:

a/Napíšte vecný popis konkrétneho sochárskeho (maliarskeho) diela.
b/Určite, ktoré výtvarné vyjadrovacie prostriedky dominujú v predloženom príklade.
c/Vymenujte prvky, podľa ktorých sa dá určiť doba vzniku predloženého diela.
d/Vymenujte, ktoré konkrétne motívy je možné identifikovať v predloženom diele.
e/ Nakreslite geometrickú schému predloženej klenby.