Dejiny umenia - História

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Medziodborový študijný program dejiny umenia – história je prienikom oboch uvedených odborov, ktorých charakteristika je uvedená pri ich jednoodborových formách štúdia. Svojou štruktúrou spája dejiny umenia s históriou do jednotného programu zameraného na dejiny európskeho výtvarného umenia od staroveku po 20. storočie s prihliadnutím na širší kontext vývinu umenia na území Slovenska, na metódu a prax umelecko-historického skúmania, a na kľúčové etapy vývoja ľudskej spoločnosti od antiky až po 20. storočie. Študenti tohto študijného programu získajú okrem toho poznatky z propedeutických historických disciplín, ako aj poznatky o historickom vývoji oboch disciplín študijného programu.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program dejiny umenia – história je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú vzťah k svetovej či slovenskej histórii, zaujímajú sa o umenie, zvlášť o vývoj architektúry, maliarstva, sochárstva a umeleckého remesla. Je tiež potrené, aby aktívne ovládali minimálne jeden cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština).

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi bakalárskeho programu dejiny umenia - história sú pripravení prepájať vo svojej budúcej práci poznatky dejín umenia a histórie, predovšetkým pri práci s umenovedným materiálom. Majú základné vedomosti o vývoji architektúry, maliarstva, sochárstva a umeleckého remesla.

Absolventi sú schopní vykonávať základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, pamiatkových úradov a pod., prípadne pomocné odborné práce vo vedeckých inštitúciách.

Získané znalosti môžu využiť v rámci:
- kultúrno-výchovnej práce v galerijných a múzejných, ale aj ďalších kultúrnych inštitúciách a širšie v oblasti edukácie diferencovaného publika,
- špecializovanej publicistiky o architektúre a vizuálnom umení a širšie v žurnalistike a ďalších masových médiách,
- dokumentaristiky v zbierkových a pamiatkarských inštitúciách, vrátane najnovších postupov a technológií, ako je digitalizácia pamiatok a umeleckých zbierok,
- cestovného ruchu ako odborný sprievodca.

V rámci galerijných inštitúcií sa môžu podieľať na organizačnej práci, tímovej príprave výskumov, výstav a ďalších podujatí.

V rámci štátnej správy sa môžu podieľať na administratívno-riadiacej práci v systéme kultúrnych aktivít a inštitúcií.

Jazyková príprava a poznatky z pomocných vied historických im umožnia prácu s historickými prameňmi, hlbšie poznanie historického vývoja dovoľuje skúmanie diel v širšom kontexte.

Absolventi zvládnu koncipovanie odborných textov (na úrovni bakalárskej práce). Sú schopní samostatne riešiť základné odborné úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s odborníkmi činnými v príbuzných povolaniach (archeológmi, estetikmi, etnografmi, kulturológmi a pod.)

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

1. Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

2. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov, zameraná na dejiny umenia, ktorú realizuje Filozofická fakulta UK.

Skúšku špecifických predpokladov tvorí test, ktorý overuje schopnosť vizuálne vnímať diela výtvarného umenia a architektúry. Vyžaduje sa slovná, prípadne obrazovo-schematická interpretácia výtvarných diel podľa predložených príkladov - reprodukcií diel z dejín výtvarného umenia.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Helen Gardner: Art Through the Ages. Wadsworth Publishing 2004
Hans Gombrich: Příběh umění. Praha 1993
Mary Hollingsworth: Umenie v dejinách človeka. Bratislava 1994
Kolektív autorov: Slovensko/ Dejiny – Divadlo - Hudba – Jazyk, literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí (časť Výtvarné umenie). Bratislava 2006
Zuzana Bartošová, Ivan Gerát, Marta Herucová, Jozef Medvecký: Umenie na Slovensku. Stručné dejiny obrazov, Bratislava 2009
Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie (sprac. kol. autorov pod vedením A. Chateleta a B. P. Grosliera, preklad franc. publikácie vyd. Larousse). Praha 1996

MODELOVÝ TEST

Otázky testu sa viažu na premietnuté reprodukcie umeleckých diel:

a/ Napíšte vecný popis konkrétneho sochárskeho (maliarskeho) diela.
b/ Určite, ktoré výtvarné vyjadrovacie prostriedky dominujú v predloženom príklade.
c/ Vymenujte prvky, podľa ktorých sa dá určiť doba vzniku predloženého diela.
d/ Vymenujte, ktoré konkrétne motívy je možné identifikovať v predloženom diele.
e/ Nakreslite geometrickú schému predloženej klenby.