Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chorvátsky jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Obsahom bakalárskeho štúdia je nadobudnúť schopnosť samostatne komunikovať v chorvátskom jazyku a získať teoretické aj praktické vedomosti z chorvátskeho jazyka, literatúry, kultúry, dejín a reálií Chorvátska.

Prvé dva ročníky štúdia sú popri intenzívnej jazykovej príprave zamerané takisto na teoretickú prípravu budúcich tlmočníkov a prekladateľov. Profilujúcimi predmetmi v treťom ročníku sú: odborný preklad, umelecký preklad a konzekutívne tlmočenie. Študenti si osvoja základy terminológie právnych a ekonomických disciplín na takej úrovni, aby mohli kompetentne prekladať, resp. tlmočiť texty s touto problematikou. Počas celého štúdia získavajú poznatky z chorvátskej literatúry podľa jednotlivých vývinových období. Praktické zručnosti z chorvátskeho jazyka rozvíjajú a upevňujú pod vedením zahraničného lektora. Počas štúdia môžu absolvovať v Chorvátsku mesačný jazykový kurz alebo semestrálny pobyt, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠVVaŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus).

Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych oblastiach kultúry (vydavateľstvá, redakcie, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne), ďalej ako odborní pracovníci inštitúcií, kde sa vyžaduje vysokoškolské filologické vzdelanie (zastupiteľské úrady, rôzne obchodné inštitúcie, cestovné kancelárie, agentúry), ale aj ako súdni tlmočníci a prekladatelia.

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu programu chorvátsky jazyk a kultúra na magisterskom stupni.

Znalosť chorvátskeho jazyka sa nevyžaduje. Pre úspešné štúdium sa odporúča základná orientácia v dejinách, geografii, kultúre a literatúre Chorvátska.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.