Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archívnictvo

Študijný program archívnictvo je koncipovaný ako trojstupňové bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium (študijný program Pomocné vedy historické): - prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky; - druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky; - tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.). so štandardnou dĺžkou 4 roky.

Jednoodborové, trojročné bakalárske štúdium odborného ako aj vedeckého smeru sa skladá z piatich didakticky navzájom previazaných hlavných predmetových blokov, ktorými sú:

a) archívnictvo (základné predmety – archívna teória, dejiny archívnictva, ochrana a konzervácia archívnych dokumentov, archívna prax, správa registratúry a správa dokumentov, informatika pre archivárov)
b) pomocné vedy historické (základné predmety – diplomatika, paleografia, kodikológia, epigrafia, chronológia, heraldika, sfragistika, genealógia, metrológia, numizmatika, historická geografia, historická kartografia, historická demografia a historická štatistika, archontológia)
c) dejiny správy (s osobitným zameraním na verejnú správu, súkromnú správu a cirkevnú správu na území Slovenska od najstarších čias do súčasnosti)
d) história (slovenské a všeobecné dejiny v upravenom rozsahu oproti študijnému programu História)
e) cudzie a pramenné jazyky (klasická, stredoveká aj novoveká latinčina, moderná a stredoveká nemčina, súčasná i staršia maďarčina, stará slovenčina a čeština). Okrem toho študenti získajú znalosti a zručnosti v rámci špeciálnych predmetov ponúkaných ako povinne voliteľné a výberové.

Pre štúdium archívnictva je vhodný každý uchádzač so záujmom nielen o slovenské alebo všeobecné dejiny, ale aj o klasické či moderné pomocné vedy historické.

Štúdium archívnictva sa bakalárskom stupni absolvuje po ukončení 3. roku štúdia (6. semestra) štátnou skúškou - obhajobou bakalárskej práce. Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu Archívnictvo sú schopní spravovať registratúry štátnych, verejných a súkromných organizácií, spoločností a podnikov. Ako odborní pracovníci archívov môžu zabezpečovať predarchívnu starostlivosť a preberanie archívnych dokumentov od pôvodcov registratúr. Ďalej evidujú archívne dokumenty, starajú sa o ich ochranu, vyhotovujú archívne pomôcky a pripravujú archívne dokumenty na ich využívanie bádateľmi a ostatnými záujemcami. Majú znalosti o archívnej teórii a praxi, o archívnej terminológii a legislatíve, uplatňujú vedomosti z pomocných vied historických, histórie, využívajú špeciálne jazykové školenie. Môžu sa úspešne uplatniť vo všetkých typoch archívov, v registratúrach rozličných inštitúcií, ale sú kvalifikovaní aj pre výkon iných administratívno-správnych či riadiacich činností vo verejnej a súkromnej sfére. Taktiež môžu pracovať v múzeách, galériách, v osvetových, kultúrno-spoločenských a iných podobných zariadeniach doma i v zahraničí.

Štúdium je orientované nielen teoreticky, ale aj prakticky. Preto je súčasťou štúdia aj archívna prax, ktorú študenti každoročne absolvujú vo vybranom archíve na Slovensku alebo v zahraničí.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Vzhľadom na zvýšené zaťaženie zraku pri štúdiu niektorých predmetov (čítanie rukopisov, nápisov a pod.) je študijný program archívnictvo pre uchádzačov s okuliarmi nad 4 dioptrie zdravotne nevhodný!!!

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program archívnictvo budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.