Arabský jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) sa zameriava na poznanie jednej z významných kultúr, ktorá odpradávna zohráva vo svete obzvlášť dôležitú úlohu. Podstatou programu je štúdium arabského jazyka, literatúry, dejín a náboženstva arabsky hovoriacich krajín. Štúdium sa realizuje v kombinácii s programom iného cudzieho jazyka (anglický jazyk, francúzsky jazyk, atď.), ktorý výraznou mierou rozširuje kvalifikáciu a vedomosti absolventa. Osvojovanie spisovného arabského jazyka sa začína učením arabského písma a základov gramatiky. Zároveň sa prednášajú dejiny a základy arabskej jazykovedy. Vo vyšších ročníkoch sa študent ďalej zdokonaľuje v spisovnom jazyku a priberá hovorový (egyptský) dialekt (od 2. roč.). Okrem toho si postupne osvojuje základy arabskej literatúry a islamu ako dominantného náboženstva arabského sveta.

V súlade s uzavretými kultúrnymi dohodami MŠVVaŠ SR sa predpokladá niekoľkomesačný štipendijný pobyt v arabských krajinách (od 3. roč.), ktorého cieľom by malo byť predovšetkým zdokonalenie sa v praktickom jazyku. Pracovisko ponúka i študijné pobyty s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus) na pracoviskách vo Viedni, v alžírskom Tlemcene a v Prahe.

Uplatnenie sa v odbore je mnohostranné. Bakalársky stupeň poskytuje kvalifikáciu na prácu v oblastiach, kde sa vyžaduje znalosť arabského jazyka, dejín a kultúry arabského sveta. Ide najmä o turizmus, administratívu, publicistiku, medzinárodný obchod, bezpečnostné zložky či rôzne kultúrne inštitúcie, orgány štátnej správy alebo mimovládne organizácie (humanitárna činnosť, práca s utečencami). V Európe rastie potreba znalosti arabskej kultúry a islamského náboženstva vzhľadom na rozširovanie arabskej menšiny v členských štátoch EÚ.

Na bakalárske štúdium následne nadväzuje magisterské štúdium v tom istom študijnom odbore.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Znalosť arabského jazyka sa nevyžaduje, odporúčame však zorientovanie sa v histórii a reáliách arabsky hovoriacich krajín. Uchádzači o štúdium arabského jazyka a kultúry v kombinácii s anglickým jazykom vykonajú aj test z anglického jazyka a uchádzači o štúdium arabského jazyka a kultúry v kombinácii s nemeckým jazykom vykonajú aj test z nemeckého jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.