Anglický jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium anglického jazyka a kultúry (v kombinácii) je filologickým štúdiom zameraným na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Hoci prioritou študijného programu je príprava profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v mnohých iných profesiách vyžadujúcich jazykové kompetencie, interkultúrnu komunikáciu, či tvorivé a kritické zručnosti. V príprave na takéto profesie je štúdium programu anglický jazyk a kultúra zamerané najmä na jazykovedné predmety, literárno-kultúrne kurzy a špecializované kurzy prekladu a tlmočenia. Absolventom by mal byť kultúrne a spoločensky rozhľadený človek, ktorého vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje mu umožnia pracovať v agentúrach, firmách, či rôznych kultúrnych inštitúciách.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Od uchádzača o štúdium sa očakáva najmä záujem o proces učenia a učenia sa, kompetencie v oblasti kritického myslenia a tvorivosti, znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (CEFR) a motiváciu učiť sa o anglickom jazyku, jeho kultúre a spoločenskom kontexte.

Viac informácií o katedre môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/


POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy, ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a kultúru (s výnimkou študijného programu anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra a študijného programu anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, kde bude test všeobecných študijných predpokladov nahradený testom z druhého jazyka) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.